Showing results for:

10.เคล็ดลับการท่องจำแบบเร่งด่วน

การท่องจำเป็นสิ่งที่ทุกๆคนต้องเคยเจอ ไม่ว่าจะท่องจำข้อสอบ แนวข้อสอบ บทเรียนต่างๆ หรือบทสวดมนต์ กระทั่งเนื้อเพลงที่ตนชอบก็ล้วนแต่อาศัยการท่องจำทั้งนั้น นอกเหนือจากนี้การท่องจำหรือจดจำข้อมูลต่างๆก็เป็นสกิลที่หลายๆอาชีพจำเป็นต้องมี เช่น นักแสดง นักพูด พิธีกรเป็นต้น 10.เคล็ดลับการท่องจำแบบเร่งด่วน แน่นอนบางครั้งการท่องจำอาจจำเป็นต้องใช้ความคุ้นเคย และอ่านทบทวนซ้ำอยู่หลายรอบ เพื่อให้จดจำการท่องในข้อมูลนั้นๆได้ดี แต่หากต้องการที่จะท่องจำข้อมูลต่างๆในเวลาอันสั้นนั้น ควรมีเคล็ดลับเพื่อช่วยให้การท่องจำมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งวันนี้ทาง gorporonline ก็ได้มาแนะนำเคล็ดลับสำหรับการท่องฉบับเร่งด่วน มีทั้งหมด 10 เคล็ดลับดังนี้ 1.มองด้วยตาเปล่า

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตามที่ สํานักงาน ก.พ. ได้มีประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือน สามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๖ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยกําหนดกรอบระยะเวลาการดําเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๖ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ส่งผลกระทบต่อการดําเนินการทดสอบเพื่อวัดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และความด้านสามารถทางภาษาเนื่องจากผลคะแนนการวัดความสามารถดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การคัดเลือกที่กําหนดไว้...

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมแบบ Online interactive

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. กำลังเปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมแบบ Online interactive ถาม – ตอบกับผู้สอน โดยใช้ Google Hangout Meet จำนวน 2 หลักสูตร คือ เปิดรับสมัครหลักสูตร “ฝ่าวิกฤติ มุ่งสู่การพัฒนาองค์กรดิจิทัลยุคใหม่อย่างยั่งยืน" ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเรียน 3 วัน ราคา 2,400.- บาท (มีประกาศนียบัตร) “หลักสูตรหลักและขั้นตอนการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) มุ่งสู่องค์กรดิจิทัลที่ยั่งยืน” เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เวลาเรียน...

อะไรคือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ?

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) คือ กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ ไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นระบบเสริมระบบบำเหน็จบำนาญเดิมวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุน วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุน เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก หน้าที่หลัก กบข. มี 2 ประการ คือ ด้านสมาชิก : งานที่ดำเนินการในส่วนนี้ ได้แก่ การดำเนินการเกี่ยวกับการรับข้อมูลและเงินรายเดือน การบริหารฐานข้อมูลบัญชีสมาชิก การจัดสรรผลประโยชน์จากการลงทุน การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกองทุน ...

ข้าราชการเกษียณ ได้รับอะไรตอบแทนบ้าง

ข้าราชการ คือ บุคคลซึ่งรับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการปฏิบัติหน้าที่ และรับเงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ของประเทศไทย ส่วนองค์กรที่บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานอยู่นั้นเรียก ส่วนราชการ โดยอาชีพรับราชการ ถือได้ว่าเป็นอาชีพๆหนึ่ง ในประเทศไทยและเกือบทุกประเทศทั่วโลกที่เป็นอาชีพที่มีความมั่นคง มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ดีต่างๆ และยังมีเกียรติในสังคม ที่สำคัญได้ทำหน้าที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนได้โดยตรง ข้าราชการเกษียณ ได้รับอะไรตอบแทนบ้าง คําว่า "เกษียณ" ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานมีความหมายว่า "สิ้นไป" ซึ่งใสามารนำมาใช้เกี่ยวกับการกําหนดอายุเช่นเกษียณอายุราชการก็จะหมายถึงการสิ้นกําหนดเวลารับราชการหรือการทํางาน โดยอาชีพข้าราชการนอกจากจะมีสวัสดิการต่างๆมากมายในช่วงเวลาการทำงานอยู่แล้วนั้น ยังมีสวัสดิการกรณีของการเกษียณอายุราชการต่างๆ โดยจะสิทธิประโยชน์ที่ได้รับดังต่อไปนี้ 1.เงินบำเหน็จ ...

โครงสร้างการบริหารงานบุคคลของข้าราชการท้องถิ่น

สนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการท้องถิ่น)  ถือเป็นสนามสอบที่มีผู้สมัครสอบเป็นจำนวนมากในแต่ละปี  แนวข้อสอบ ก.พ. ท้องถิ่น ทั้งในภาค ก.และภาค ข จึงเป็นมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและหลักการบริหาร รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ที่กำลังมองหาแนวข้อสอบ ก.พ. 63 มีกรอบเนื้อหาในการอ่านหนังสือ วันนี้ ก.พ. ออนไลน์ มีโครงสร้างการบริหารงานบุคคลของข้าราชการท้องถิ่น มาแนะนำ ข้าราชการท้องถิ่นและหน้าที่ความรับผิดชอบ ข้าราชการท้องถิ่น ก็คือข้าราชการและพนักงานที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการเทศบาล ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการกรุงเทพมหานครและข้าราชการเมืองพัทยา

แนวข้อสอบ ก.พ. 63 ปรับเพิ่มวิชากฎหมาย

การเปิดสมัครสอบออกไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้ผู้ที่วางแผนสมัครสอบ โดยเฉพาะการสอบ ก.พ. ท้องถิ่น ได้เตรียมตัวอ่านหนังสือและจัดหา แนวข้อสอบ ก.พ. ท้องถิ่น ที่มีกรอบเนื้อหาตรงกับแนวข้อสอบ ก.พ. 63 มาไว้อ่าน ก.พ.ออนไลน์ มีหัวข้อกฎหมายและเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาแนะนำเป็นความรู้ แนวข้อสอบ ก.พ. 63 ปรับเพิ่มวิชากฎหมาย แม้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จะประกาศเลื่อนการสมัครสอบออกไปโดยไม่มีกำหนด หรือจนกว่าไวรัสโควิดจะผ่านพ้นไป แต่ในส่วนของเนื้อหาและแนวข้อสอบ ก.พ. 63 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป...

นโยบายสาธารณะคืออะไร? สำคัญอย่างไรกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวข้อสอบ ก.พ. ท้องถิ่น หรือการสอบท้องถิ่นเพื่อบรรจุรับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จะเป็นการสมัครสอบกับท้องถิ่นโดยตรง ไม่ต้องผ่านการสอบ ก.พ. ภาค ก. มาก่อน ซึ่งในแต่ละปีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีการสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัด เพื่อรวบรวมข้อมูลและเปิดสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นในตำแหน่งต่าง ๆ ที่ว่างอยู่ การสอบท้องถิ่นและแนวข้อสอบ การสอบบรรจุรับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสอบบรรจุรับราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่อยู่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ซึ่งการสอบท้องถิ่นจะดำเนินการโดย คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) และการสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ภาค ได้แก่

วิธีทำแนวข้อสอบ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

แนวข้อสอบ คือ แบบจำลองข้อสอบที่จะช่วยให้ผู้ต้องการทดสอบความรู้ของตัวเอง หรือต้องการทดลองการทำข้อสอบในวิชาความรู้ต่างๆ ก่อนที่จะเริ่มไปสอบในสนามจริง เพราะฉะนั้นการได้ลองทำแนวข้อสอบก่อนเป็นสิ่งจำเป็น และในบทความนี้จะขอพูดถึงวิธีการทำแนวข้อสอบเพื่อช่วยให้ได้คุณภาพและประโยชน์สูงสุด จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปดูกันเลย วิธีทำแนวข้อสอบ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด การทำแนวข้อสอบ ก็มีวิธีการในการทำเพื่อให้คุณภาพที่สูงสุดและทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ทำข้อสอบ โดยจะมีทั้งหมด ... วิธีดังนี้ 1.จำลองบรรยากาศในห้อง สิ่งแรกที่จำเป็นก่อนเริ่มทำแนวข้อสอบแบบจริงจัง ควรเริ่มจัดห้อง จัดโต๊ะหรือสถานที่ในการทำแนวข้อสอบนั้นให้มีความเหมาะสม เพื่อให้เวลาไปทำข้อสอบจริงไม่เกิดอาการตื่นเต้นและลดความกดดันได้ระดับหนึง

Secondment กับภาคราชการ

Secondment คือ การให้ บุคลากร ในหน่วยงานได้ทำการเปลี่ยนจากการทำงานแบบเดิม สถานที่เดิม ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นเป็นการชั่วคราว โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้มีโอกาสเรียนรู้งานใหม่ๆ และพัฒนาตนเองรวมถึงความสามารถต่างๆ เพื่อที่จะได้นำความรู้ความสามารถเหล่านั้นกลับมาพัฒนาองค์กร Secondment กับภาคราชการ Secondment ในระบบข้าราชการไทยนั้น เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อช่วยในการพัฒนาข้าราชการไทย โดยการให้บุคลากรของหน่วยงานนั้นได้มีโอกาสในการเปลี่ยนจากการทำงานที่ทำอยู่ประจำ ไปทำงานที่หน่วยงานอื่นเป็นชั่วคราว ซึ่งรวมถึงการทำงานภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน โดยจุดประสงค์นั้นก็ทำเพื่อให้บุคลกรได้เรียนรู้งานใหม่ๆ และช่วยให้พัฒนาก้าวหน้าในสายอาชีพนั้นๆไป นอกจากนี้ยังช่วยสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความเข้าใจกันระหว่างหน่วยงาน การย้ายบุคลากรไปปฏิบัติงานอีกหน่วยงานหนึงนั้น จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานกลาง หนรือหน่วยงานภาครัฐในแต่ละแห่งสามารถดำเนินการได้เอง ซึ่งทำให้เปิดโอกาสให้บุคลากรของหน่วยงานนั้นสามารถไปปฏิบัติงานได้ทุกระดับชั้น ตั้งแต่บุคลากรระดับสูงเช่น ผู้บริหาร...
- Advertisement -

Latest News

10 วิธี อ่านหนังสือเตรียมสอบให้จำ และเข้าใจง่าย

เชื่อว่าหลาย ๆ คนที่มีความจำเป็นต้องอ่านหนังสือสอบ หรือลองทำแนวข้อสอบ ด้วยเหตุผลต่าง ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นการสอบบรรจุรับราชการ สอบ ก.พ. กับ ท้องถิ่น เตรียมตัวสอบปรับเลื่อนตำแหน่ง อ่านเพื่อใช้สำหรับสอบใบขับขี่ หรืออ่านเพื่อทบทวนบทเรียน ปัญหาในการอ่านหนังสือที่ทุกคนต้องพบเคยพบเจอก็คือ อ่านแล้วไม่เข้าใจ...
- Advertisement -

อ่านหนังสือเตรียมสอบแล้วง่วง แก้ไขอย่างไรดี

การอ่านหนังสือ เพื่อเตรียมตัวสอบบรรจุข้าราชการ สอบ ก.พ. กับท้องถิ่น หรือ แนวข้อสอบทบทวนความรู้ สอบเลื่อนชั้นในสถานศึกษา ปัญหาของหลาย ๆ คนก็คือ อ่านหนังสือไปสักระยะแล้วจะรู้สึกง่วง ทำให้ขาดสมาธิในการอ่านหรืออ่านแล้วไม่จำ  สำหรับวิธีแก้ง่วงอาจทำมีเคล็ดลับดี ๆ ที่สามารถทำได้หลากหลายแนวทาง แต่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เคล็ดลับการอ่านหนังสืออย่างไรไม่ให้รู้สึกง่วงนอน เราต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือสาเหตุทำให้รู้สึกง่วง  อาการง่วงนอนช่วงอ่านหนังสือเกิดจากอะไร 

ความหมายและหน้าที่ของข้าราชการที่ดี

การสอบบรรจุรับราชการ โดยเฉพาะข้าราชการพลเรือนซึ่งส่วนใหญ่จะต้องสอบ ก.พ. หรือสอบ ก.พ. ภาค ก.ให้ได้ก่อน โดยอาจจะลองใช้แนวข้อสอบ หรือการอ่านหนังสือต่างๆเพิ่ม เพื่อให้สอบผ่าน และใช้เป็นใบเบิกทางไปสู่การสอบในตำแหน่งที่ต้องการ หรือตรงกับวุฒิการศึกษาและความสามารถที่มีอยู่ และสิ่งสำคัญการเตรียมความพร้อมเพื่อรับราชการนอกจากวิชาความรู้และทักษะความสามารถที่จะต้องใช้ในการสอบ การรู้ความหมายรวมทั้งรับรู้บทบาทหน้าที่ของข้าราชการที่ดี ยังเป็นการเตรียมความรู้ที่เป็นประโยชน์ทั้งนำไปใช้สอบและการเป็นข้าราชการที่ดีในอนาคตอีกด้วย ความหมายและหน้าที่ของข้าราชการที่ดี

หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการท้องถิ่นที่ดี

หลักคุณธรรมและจริยธรรม เป็นค่านิยมพื้นฐานสำหรับการยึดถือและประพฤติปฏิบัติ เพื่อการอยู่ร่วมกันของสังคม การปฏิบัติราชการก็เช่นเดียวกันที่จะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อการเป็นข้าราชการที่ดี เส้นทางการสอบบรรจุรับราชการโดยเฉพาะการสอบ ก.พ. ภาค ก.หรือการสอบ ก.พ. กับ ท้องถิ่น คือสนามสอบที่มีการเปิดสอบเป็นประจำทุกปี การเตรียมตัวสอบอาจมุ่งเน้นไปที่ทักษะความรู้ความสามารถทั่วไป หรือความรู้ทางวิชาการตามสาขาวิชาที่เปิดสอบอาจะจะใช้แนวข้อสอบ หรือหนังสือวิชาการด้านต่างๆช่วย และเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับราชการ ก.พ. ออนไลน์ มีหลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการท้องถิ่นที่ดีมาแนะนำเป็นความรู้

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 8

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 8 ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู