ความรู้เบื้องต้น และประวัติความเป็นมาของการปกครองส่วนท้องถิ่น

ความรู้เบื้องต้น และประวัติความเป็นมาของการปกครองส่วนท้องถิ่น

การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานปกครองที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง โดยปกติการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตท้องถิ่นนั้นๆ เลือกตั้งผู้แทนของตนขึ้นมา เพื่อเข้าไปทำหน้าที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่นนั้นๆ หรือเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อเลือกผู้บริหารท้องถิ่นอีกทีหนึ่ง นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจอิสระ (autonomy) ในการบริหารจากรัฐได้ในระดับหนึ่งตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดเอาไว้
วันข้าราชการพลเรือน คือ ? และมีประวัติความเป็นมาอย่างไร

วันข้าราชการพลเรือน คือ ? และมีประวัติความเป็นมาอย่างไร

หลายๆท่านอาจเคยได้ยิน และสงสัยว่าวันข้าราชการพลเรือนคือวันอะไร และเป็นวันไหน มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย วันข้าราชการพลเรือน...
การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน

การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน

การบรรจุและแต่งตั้ข้าราชการพลเรือน นั้นจะสามารถแบ่งความหมายของประโยคออกได้เป็น "การบรรจุ" จะหมายความว่า การรับบุคคลที่ไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญด้วยวิธีการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก โดยเป็นการทําให้มีสถานภาพเป็นข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือนและการ "แต่งตั้ง" จะหมายความว่า เป็นการสั่งให้ข้าราชการมีอํานาจหน้าที่และรับผิดชอบงานในตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่ง...
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญอะไร และมีความเป็นมาเช่นไร ?

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญอะไร และมีความเป็นมาเช่นไร ?

ระบบข้าราชการพลเรือนนั้น จะมีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาโดยมีชื่อย่อว่า ก.พ. ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง...
รวมพระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ของแต่ละปี

รวมพระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ของแต่ละปี

วันข้าราชการพลเรือน ที่ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปีนั้น จะได้รับพระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ทุกๆปี ซึ่งในแต่ละปีก็จะมีพระบรมราโชวาทแตกต่างกันออกไป...
ประกาศ เลื่อนสอบ และการเปลี่ยนแปลง แนวข้อสอบ ก.พ. 63

ประกาศ เลื่อนสอบ และการเปลี่ยนแปลง แนวข้อสอบ ก.พ. 63

ประกาศ เลื่อนสอบ ก.พ. 63 การเปิดสอบภาค ก....
เส้นทาง สอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ ก.พ. ท้องถิ่น ปี 2563 ทุกตำแหน่ง

เส้นทาง สอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ ก.พ. ท้องถิ่น ปี 2563 ทุกตำแหน่ง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือ ก.พ. โดยทั่วไปจะกำหนดเปิดสอบภาค ก. หรือการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปทุกปี แต่เนื่องจาก ปี 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำคัญต่อการสอบท้องถิ่นอย่างไร

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำคัญต่อการสอบท้องถิ่นอย่างไร

จากการที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือ ก.พ. ได้ออกหนังสือเวียน แจ้งเกี่ยวกับหลักสูตรการสอบ ก.พ.ภาค ก. ที่มีการเพิ่ม วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี เข้าไปในการสอบท้องถิ่น...
งานในตำแหน่งนิติกร เส้นทางสู่อาชีพ และแนวข้อสอบ นิติกร ก.พ.

งานในตำแหน่งนิติกร เส้นทางสู่อาชีพ และแนวข้อสอบ นิติกร ก.พ.

การเปิดสอบ ก.พ.ในแต่ละปี เป็นการเปิดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป โดยใช้ แนวข้อสอบ ภาค ก ก.พ ซึ่งผู้สมัครสอบส่วนใหญ่ที่เตรียมความพร้อมในการสอบมาเป็นอย่างดีจะทราบว่า...
แบบสอบถามความคืบหน้า จากสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบ

แบบสอบถามความคืบหน้า จากสำนักงาน ก.พ. เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบ

สำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการทบทวนแผนการดำเนินการดังกล่าว จึงมีความประสงค์เก็บข้อมูลความคืบหน้าของส่วนราชการในการดำเนินการคัดเลือกโดยขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการตอบแบบสอบถาม ภายในวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป