Showing results for:

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 เพิ่มเติม

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2562 เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 (เฉพาะในกรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบ แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้) อ่านรายละเอียด เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://ocsc2.job.thai.com/ocsc201905/index.php

การสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาที่ใช้สอบ จำนวนข้อ และคะแนนการสอบ

การเตรียมตัวสอบ ก.พ. โดยเฉพาะการสอบภาค ก. ซึ่งเป็นข้อสอบความรู้ทั่วไปหรือการสอบภาคแรกก่อนที่จะก้าวไปสู่การสอบภาค ข.และภาค ค.ต่อไปสำหรับการสอบบรรจุเข้ารับราชการ และการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมในการสอบที่ดี นอกจากการติวสอบจากติวเตอร์ก.พ. ก็คือการอ่านหนังสือและการฝึกซ้อมลองทำ แนวข้อสอบ ก.พ. เพื่อให้ทุกคนเตรียมความพร้อมสู่สนามสอบ วันนี้ ก.พ. ออนล์ มีข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่ใช้สอบ จำนวนข้อ และคะแนนการสอบ มาเป็นความรู้ การสอบ ก.พ. ภาค ก. การสอบภาค ก. โดยทั่วไปหน่วยงานหลักที่จัดสอบคือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. นอกจากนั้นเป็นการเปิดสอบโดยส่วนราชการที่ประสงค์จะรับบุคคลเข้ารับราชการในหน่วยงานของตนโดยตรง การเปิดสอบในกรณีนี้จะเปิดสอบภาค...

Footer

ประกาศเปิดรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2563 โดยผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้คนละไม่เกิน 2 ประเภททุนการสอบ โดยแต่ละประเภททุนนั้น สามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 1 หน่วยทุน ประกาศเปิดรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 ประกาศสอบรับทุนครั้งนี้สำหรับบุคคลทั่วไประดับปริญญาตรี โดยจะประกาศรับสมัครทั้งหมด 5 ประเภททุนด้วย (ประกาศ 1 ฉบับ คือ 1 ประเภททุน) และเริ่มรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. - 27 ธ.ค....

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ประกาศจากสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยกำหนดรับสมัคร ในช่วงระหว่างวันที่ 1 - 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีของสำนักงาน ก.พ.

ประกาศจากสำนักงาน ก.พ.จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีโดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 – 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบนั้น สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ตามเวลาที่กำหนด ผ่านทางเว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com

การรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2562 เพิ่มเติม (กรณีผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบ แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้)

สำนักงาน ก.พ. เปิดการรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2562 เพิ่มเติม (กรณีผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบ แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้) โดยมีคุณสมบัติที่จำเป็นดังนี้ รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2562 เพิ่มเติม เพื่อสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะระดับ ป.ตรี และ ป.โท เท่านั้น) รับสมัครวันที่ 16 พ.ค. 62 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2562 เพิ่มเติม (ระดับ ปวช. ปวส./อนุปริญญา ป.ตรี และ ป.โท)...

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – 3 เมษายน 2562 คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับผู้มีสิทธีสมัครสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาแล้ว หรือ เป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาโทผู้ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

ประกาศจากสำนักงาน ก.พ. ผลสอบ ภาค ก. ประจำปี 2561

ประกาศจากสำนักงาน ก.พ. ผลสอบ ภาค ก. ประจำปี 2561 โดยมีวิธีการเช็คผลสอบดังนี้ เข้าไปที่ลิ้ง http://job2.ocsc.go.th คลิกเมนู “ค้นหารายชื่อผู้สอบผ่าน” พิมพ์เลขประจำตัวประชาชนของท่าน และกรอกตัวอักษรที่เห็น กดค้นหา การดูคะแนนสอบ คลิกเมนู “ดูคะแนนสอบ” พิมพ์เลขประจำตัวประชาชนของท่าน กรอกรหัสผ่านหรือวันเกิด และกรอกตัวอักษรที่เห็น กดค้นหา หลังจากตรวจผลสอบของท่านเรียบร้อยแล้ว จะสามารถแบ่งผลของการตรวจสอบออกได้เป็น 3 กลุ่ม เพื่อเชื่อเหลือและให้คำแนะนำ ดังนี้

ประกาศจากสำนักงาน ก.พ. ทำการเปิดสอบ ก.พ. ภาค ก. ประจำปี 2561

ประกาศจากสำนักงาน ก.พ. ทำการเปิดสอบ ก.พ. ภาค ก. ประจำปี 2561 โดยสามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มีนาคม 2561 ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ โดยสำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับ ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโท
- Advertisement -

Latest News

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 8

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 8 ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย...
- Advertisement -

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 7

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 7 ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 6

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 6 ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 5

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 5 ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ด้านการบริหารราชการ ชุดที่ 7

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ด้านการบริหารราชการ ชุดที่ 7 ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู