ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตามที่ สํานักงาน ก.พ. ได้มีประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือน สามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่...
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมแบบ Online interactive

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. กำลังเปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมแบบ Online interactive ถาม – ตอบกับผู้สอน...
อะไรคือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ?

อะไรคือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ?

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) คือ กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ...
ข้าราชการเกษียณ ได้รับอะไรตอบแทนบ้าง

ข้าราชการเกษียณ ได้รับอะไรตอบแทนบ้าง

ข้าราชการ คือ บุคคลซึ่งรับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการปฏิบัติหน้าที่ และรับเงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ของประเทศไทย ส่วนองค์กรที่บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานอยู่นั้นเรียก ส่วนราชการ...
โครงสร้างการบริหารงานบุคคลของข้าราชการท้องถิ่น

โครงสร้างการบริหารงานบุคคลของข้าราชการท้องถิ่น

สนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการท้องถิ่น)  ถือเป็นสนามสอบที่มีผู้สมัครสอบเป็นจำนวนมากในแต่ละปี  แนวข้อสอบ ก.พ. ท้องถิ่น ทั้งในภาค ก.และภาค ข...
แนวข้อสอบ ก.พ. 63 ปรับเพิ่มวิชากฎหมาย

แนวข้อสอบ ก.พ. 63 ปรับเพิ่มวิชากฎหมาย

การเปิดสมัครสอบออกไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้ผู้ที่วางแผนสมัครสอบ โดยเฉพาะการสอบ ก.พ. ท้องถิ่น ได้เตรียมตัวอ่านหนังสือและจัดหา แนวข้อสอบ...
นโยบายสาธารณะคืออะไร? สำคัญอย่างไรกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นโยบายสาธารณะคืออะไร? สำคัญอย่างไรกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวข้อสอบ ก.พ. ท้องถิ่น หรือการสอบท้องถิ่นเพื่อบรรจุรับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จะเป็นการสมัครสอบกับท้องถิ่นโดยตรง ไม่ต้องผ่านการสอบ ก.พ. ภาค...
วิธีทำแนวข้อสอบ ให้ได้คุณภาพสูงสุด

วิธีทำแนวข้อสอบ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

แนวข้อสอบ คือ แบบจำลองข้อสอบที่จะช่วยให้ผู้ต้องการทดสอบความรู้ของตัวเอง หรือต้องการทดลองการทำข้อสอบในวิชาความรู้ต่างๆ ก่อนที่จะเริ่มไปสอบในสนามจริง เพราะฉะนั้นการได้ลองทำแนวข้อสอบก่อนเป็นสิ่งจำเป็น และในบทความนี้จะขอพูดถึงวิธีการทำแนวข้อสอบเพื่อช่วยให้ได้คุณภาพและประโยชน์สูงสุด จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปดูกันเลย
Secondment กับภาคราชการ

Secondment กับภาคราชการ

Secondment คือ การให้ บุคลากร ในหน่วยงานได้ทำการเปลี่ยนจากการทำงานแบบเดิม สถานที่เดิม ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นเป็นการชั่วคราว โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้มีโอกาสเรียนรู้งานใหม่ๆ และพัฒนาตนเองรวมถึงความสามารถต่างๆ...
วิธีการเข้ารับเป็นราชการ และประเภทของข้าราชการไทย

วิธีการเข้ารับเป็นราชการ และประเภทของข้าราชการไทย

อาชีพข้าราชการ คือ บุคคลซึ่งรับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการปฏิบัติหน้าที่ และรับเงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ของประเทศไทย ส่วนองค์กรที่บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานอยู่นั้นเรียกว่า ส่วนราชการ...