แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 9

3908
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 9
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 9

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 9

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 9 (new)

รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 9

Email
Tel
1.

2 3 10 38 172 ตัวเลขในอนุกรมนี้ข้อใดผิด

2.

8 19 52 151 447 ตัวเลขในอนุกรมนี้ข้อใดผิด

3.

4 ,3 ,7.5, 26.75 ตัวเลขในอนุกรมนี้ข้อใดผิด

4.

2 3 10 40 172 885 5346 ตัวเลขในอนุกรมนี้ข้อใดผิด

5.

15 18 20 29 45 70 106 ตัวเลขในอนุกรมนี้ข้อใดผิด

6.

11 14 20 29 40 56 ตัวเลขในอนุกรมนี้ข้อใดผิด

7.

49 50 46 55 38 64 28 ตัวเลขในอนุกรมนี้ข้อใดผิด

8.

6 15 41 179 839 ตัวเลขในอนุกรมนี้ข้อใดผิด

9.

ภาชนะลูกเต๋าที่มีพื้นที่ 1 ด้านเท่ากับ 16 ตารางซ.ม. จะมีปริมาตรเท่าใด

10.

จงหาว่าเลขจำนวนเต็ม 2 จำนวนที่รวมกันได้ 60 และลบกันได้ 6 จะมีผลคูณเท่ากับเท่าใด

11.

ดำริต้องการแจกขนมให้เพื่อนๆ ในชั้นเรียน ถ้าเขาแจกให้เพื่อนคนละ 1 ชิ้น จะเหลือขนมอยู่ 6 ชิ้นแต่ถ้าเขาแจกให้เพื่อนคนละ 2 ชิ้น จะมีเพื่อนที่ไม่ได้รับขนมอยู่ 9 คน อยากทราบว่าดำริมีขนมทั้งหมดกี่ชิ้น

12.

พี่ขุดบ่อแห่งหนึ่งเสร็จใน 20 วัน น้องขุดบ่อเดียวกันเสร็จใน 12 วัน แต่ถ้าหากพี่ขุดไประยะหนึ่งแล้วหยุดปล่อยให้น้องขุดต่อคนเดียวจะใช้เวลาทั้งสิ้น 14 วันตั้งแต่พี่ลงมือขุด อยากทราบว่าพี่ขุดบ่ออยู่ก่อนแล้วกี่วัน

13.

จำนวนเต็มสามจำนวนเรียงกันมีผลรวมเท่ากับ 48 จงหาจำนวนมากที่สุดจำนวนนั้น

14.

ถ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีความยาวมากกว่าความกว้าง 4 ซม. และความยาวเส้นรอบรูปเท่ากับ 32 ซม. หากความกว้างของสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้เพิ่มขึ้น 50% จะทำให้มีพื้นที่ กี่ ตาราง ซม.

15.

การฝึกใจพร้อมเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับทุกคน ใจที่พร้อมคือใจที่มีปัญญา ยอมรับความเป็นจริงได้อย่างไม่หวั่นไหวเป็นใจที่ก่อให้เกิดความสุขสงบเป็นล้นพ้น ไม่ว่าเหตุการณ์ภายนอกจะรุนแรงวุ่นวายเพียงใดก็ตาม ใจนั้นจะสงบสุขอยู่ได้อย่างอัศจรรย์


ข้อใดสรุปถูกต้อง

16.

อาหารนมจำเป็นต้องมีคุณภาพสูง มีกระบวนการผลิตแปรรูป และการจำหน่ายที่ถูกสุขลักษณะ เพราะจุลินทรีย์สามารถทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพหรือน าเชื้อโรคมาสู่คนได้ ทำนองเดียวกันจุลินทรีย์บางอย่าง ก็มีประโยชน์สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ได้สี กลิ่น หรือรสชาติที่ตลาดต้องการได้ และสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ร่างกายได้

ข้อใดสรุปถูกต้อง

17.

ในภาษาไทย มีคำว่า ‘บัณฑิตย์‛ อีกคำหนึ่งแปลว่าความเป็นบัณฑิต คำนี้ไม่ค่อยใช้โดดในภาษาไทยมักจะใช้กับคำอื่นในรูปของคำสมาส มีความหมายเกี่ยวข้องกับสถานที่ เช่น ราชบัณฑิตยสถาน เนติบัณฑิตยสถาน เป็นต้น


ข้อความนี้สรุปได้ว่าอย่างไร

18.

ปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังการเจรจายุติศึกบ้านร่มเกล้าระหว่างไทย – ลาว นั่นคือการเจรจาทางการเมืองว่าด้วยปัญหาเกี่ยวกับเส้นเขตแดน

ข้อความนี้สรุปได้ว่าอย่างไร

19.

การเป็นนักบริหารจะประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงไรนั้น ไม่ขึ้นอยู่กับการปฎิบัติตามทฤษฏีของวิชาการบริหารมากนัก

ข้อความนี้สรุปว่าอย่างไร

20.

ผู้ลากมากดี ประกอบด้วยคำว่า ผู้ ลาก มาก และดี คำว่า ‘ลาก‛ ในที่นี้หมายความว่ามาก มีคำว่าหลายในเพลงชาน้อง ซึ่งเป็นเพลงกล่อมเด็กของภาคใต้มีความหมายว่า มากฉะนั้น คำว่าหลาก น่าจะตรงกับคำว่าลากในผู้ลากมากดี


ข้อใดสรุปถูกต้อง

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู