แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 7

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 7

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 7

ยินดีต้อนรับสู่หน้า  แนวข้อสอบ วิชาภษาไทย ชุดที่ 7

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภษาไทย ชุดที่ 7

Email
Tel
1. จงพิจารณาว่าประโยคใดที่เรียบเรียงคําหรือใช้คํา ไม่รัดกุม หรือ ไม่ถูกต้อง ตามหลักภาษา
2. จงพิจารณาว่าประโยคใดที่เรียบเรียงคําหรือใช้คํา ไม่รัดกุม หรือ ไม่ถูกต้อง ตามหลักภาษา
3. ข้อใดใช้ คํารัดกุม หรือ ถูกต้อง ตามหลักภาษา
4. ข้อใดใช้ คํารัดกุม หรือ ถูกต้อง ตามหลักภาษา
5. ข้อใดใช้ คํารัดกุม หรือ ถูกต้อง ตามหลักภาษา
6. ข้อใดใช้ คํารัดกุม หรือ ถูกต้อง ตามหลักภาษา
7. ข้อใดใช้ คํารัดกุม หรือ ถูกต้อง ตามหลักภาษา
8. ข้อใดใช้ คําไม่รัดกุม หรือ ไม่ถูกต้อง ตามหลักภาษา
9. ข้อใดใช้ คํารัดกุม หรือ ถูกต้อง ตามหลักภาษา
10. คําขวัญในข้อใดที่ใช้คําจูงใจคนได้ดีที่สุด
11. ข้อใดเป็นภาษาที่มีลักษณะโน้มน้าวใจเด่นชัดที่สุด
12. ข้อใดเป็นคําขวัญที่ ถูกต้อง ตามลักษณะการใช้ภาษาและความสมจริง
13. ประโยคใดที่ใช้สํานวนภาษา ไม่กะทัดรัด
14. ข้อใดเป็นประโยคสั้นและชัดเจน ถูกต้อง
15. ประโยคต่อไปนี้ข้อใด ถูกต้อง
16. ประโยคแต่ละคู่ในข้อใดมีความหมายเหมือนกัน
17. ประโยคใดมีความหมายกํากวม
18. ประโยคต่อไปนี้มีข้อบกพร่องอย่างไร "ตํารวจเจอตั๋วจํานํานาฬิกาของผู้ตายในกระเป๋าเสื้อผู้ต้องหา"
19. ประโยคต่อไปนี้ควรแก้อย่างไร "สมเด็จพระนางเจ้าทรงรับทูลเกล้าถวายช่อดอกไม้"
20. "ผมไปสังเกตการณ์ในร้านขายอาหารค่อนข้างใหญ่แห่งหนึ่งกับนักข่าวหนุ่มซึ่งนั่งทํางานอยู่ข้างๆ ตามคําสั่งบรรณาธิการ"
ข้อความนี้บกพร่องในหารใช้ภาษาอย่างไร
21. นักย่องเบาชาวบ้านเรียกว่า ตีนแมว บังอาจเข้าไปขโมยสิ่งของมีค่าที่บ้านของนายตํารวจได้โดยไม่เกรงกลัวความศักดิ์สิทธิ์ ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ พฤติกรรมเช่นนี้เรียกว่า
22. ประโยคใดใช้คํากริยา ถูกต้องตรงตามความหมาย
23. ข้อใดใช้คํา ถูกต้อง ตรงความหมาย
24. จงพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้บกพร่องอย่างไร
"ปัจจุบัน แพทย์พยายามแนะนําการเลี้ยงเด็กให้ได้ขนาดพอดี"
25. ประโยคใดใช้คําฟุ่มเฟือย
26. กลุ่มคําในข้อใดมีความหมายกว้าง
27. ข้อใดเป็นประโยคที่มีใจความกะทัดรัด
28. กลุ่มคําในข้อใดทุกคํามีความหมายมากกว่า 1 ความหมาย
29. คําในข้อใดทุกคําใช้ได้ทั้งความหมายน้อยตรงและความหมายโดยนัย
30. ข้อใด ไม่จําเป็นต้องใช้คําทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ