แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 5

1653
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 5
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 5

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 5

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย 5 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย 5

Tel
1.

ข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมกับการเขียนรายงานเชิงวิชาการ

2.

ประกาศต่อไปนี้ขาดส่วนประกอบใด


ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงแสนให้นักศึกษาใหม ชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ มารับคู่มือนักศึกษาได้ที่ ฝ่ายทะเบียนฯ สํานักบริการการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

3.

ข้อความต่อไปนี้ผู้พูดมีเจตนาตรงกับข้อใด


“ไม่เข้าใจคนที่ไม่คิดจะพัฒนาตัวเอง คิดแต่จะทํางานผ่านไปวันๆ ย่ําอยู่กะที่อย่างนี้มากี่ปีแล้ว”

4.

ข้อใดเป็นคําพูดที่เหมาะสมในสถานการณ์ที่นักเรียนพูดกับอาจารย์ใหญ่เพื่อขอไม่เข้าอบรมผู้นําเยาวชน

5.

คําที่มีรูปวรรณยุกต์ในข้อใดใช้รูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ตรงกันทุกคํา

6.

คําในข้อใดใช้พยัญชนะสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดทุกคํา

7.

ข้อความต่อไปนี้มีคําที่มีอักษรนํากี่พยางค์


กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐเสนอแนวทางการพัฒนาโรงเรียนโดยร่วมมือกับองค์กรเอกชนซึ่งสนับสนุนด้านบุคลากรในสังกัดที่เป็นผู้นําคนรุ่นใหม่ มาร่วมพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนโครงการประชารัฐ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

8.

ข้อใดใช้คําลักษณนามผิด

9.

ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดมีคําที่สะกดไม่ถูกต้อง


1) ความเสียหายและความสูญเสียจากปรากฏการภัยธรรมชาติที่สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
2)เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าผลที่เกิดตามมาจากการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอย่างหนึ่งคือ
3)การเกิดพิบัติภัยธรรมชาติที่มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น
4) อุบัตภัยที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งทําให้เกิดความเสียหายเป็นจํานวนมาก
5) เช่นกรณีการเคลื่อนตัวของคลื่นความเย็นจากขั้วโลกเหนือเข้าสู่ประเทศแคนาดาเมื่อ ค.ศ. 2014

10.

คําที่สีแดงข้อใดใช้ผิดความหมาย

11.

คําในข้อใดใช้ได้ทั้งความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมาทั้ง 2 คํา

12.

สํานวนในข้อใดมีความหมายว่า “คําพูดที่ไพเราะอ่อนหวานทําให้ตายใจอาจเป็นโทษเป็นภัยได้”

13.

สถานการณ์ตามข้อใดมีความหมายตรงกับสํานวน “เกลียดตัวกินไข่”

14.

ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นประโยคสามัญ

15.

ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดไม่เป็นประโยค

16.

ข้อใดเป็นประโยค

17.

ข้อใดใช้ภาษากำกวม

18.

ข้อใดใช้ภาษากํากวม

19.

คําทับศัพท์ภาษาอังกฤษในข้อใดสามารถใช้คําไทยแทนได้

20.

ข้อความนี้ใช้คํายืมจากภาษาบาลีสันสกฤตกี่คํา


แม้โอโซนที่พื้นดินจะเป็นอันตราย แต่เมื่อสูงขึ้นไปในชั้นบรรยากาศ ชั้นโอโซนถือเป็นก๊าซที่บอบบางที่เราต้องรักษา เพราะโอโซนช่วยปกป้องโลกจากรังสีของดวงอาทิตย์