แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 4

2198
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 4
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 4

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 4

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย 4 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย 4

Tel
1.

ข้อใดเป็นประเด็นสําคัญของข้อความต่อไปนี้


ดวงตาเป็นอวัยวะสําคัญ เราจึงต้องดูแลให้ปลอดภัยโดยเฉพาะจากแสงแดด ซึ่งอาจทําให้กระจกตา เลนส์และจอประสาทตาอักเสบ มีอาการแสบตา น้ําตาไหล ในระยะยาวอาจกลายเป็นต้อกระจกได้จึงควรสวมแว่นกันแดดทุกครั้งเมื่อต้องเผชิญกับแสงแดดเพื่อลดรังสียูวีที่จะกระทบตา ควรใช้แว่นกันแดดที่มีคุณภาพเพื่อป้องกันทั้งรังสียูวีและยูวีบีได้หากไม่จําเป็นควรหลีกเลี่ยงการออกแดดในช่วงเวลา 11.00 - 15.00 น.

2.

ข้อใดเป็นประเด็นสําคัญของข้อความต่อไปนี้


การดับไฟป่าเป็นการต่อสู้ระหว่างคนกับไฟ ขณะที่เกิดไฟไหม้ป่าพนักงานดับไฟจะต้องพลิกแพลงวิธีการตลอดเวลาโดยเริ่มควบคุมที่หัวไฟก่อน เพื่อหยุดยั้งการลุมลามของไฟแล้วจึงกระจายกําลังออกดับไฟทางปีกทั้งสองด้านเพื่อไปบรรจบกันที่หางไฟ แต่ถ้าแนวหัวไฟมีความร้อนมากไม่อาจเข้าถึงได้อาจเริ่มดับไฟจากปีกทั้งสองด้านก่อน แล้วบีบเข้าหาหัวไฟเพื่อบังคับให้แนวหัวไฟแคบและเล็กลงเรื่อยๆวิธีควบคุมไฟคือใช้พลั่วตักดินหรือทรายสาดกลบไฟ หรือใช้น้ําฉีดเพื่อลดความร้อนและความสูงของเปลวไฟ จากนั้นจึงใช้ที่ตบไฟเข้าตบ และคลุมไฟจนดับ

3.

ข้อใดเป็นประเด็นสําคัญของข้อความต่อไปนี้


ไขมันทรานส์เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งได้รับความนิยมมากในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ส่วนมากไขมันทรานส์เกิดจากการปรุงแต่งของมนุษย์โดยกระบวนการเติมไฮโดรเจนลงในกรดไขมันไม่อิ่มตัว เช่น น้ํามันพืชเพื่อเปลี่ยนสภาพของน้ํามันให้แข็งขึ้น ทําให้เก็บได้นาน ไม่มีกลิ่นหืน อย่างไรก็ตามบริโภคไขมันทรานส์ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน องค์การอนามัยโลกประกาศรณรงค์ให้ทั่วโลกยุติการใช้ไขมันทรานส์ภายในปีค.ศ. 2023 หากยุติได้จะช่วยชีวิตคนได้ถึง 10 ล้านคน

4.

ข้อความต่อไปนี้สรุปได้ตามข้อใด


ปัจจุบันผ้าไทยที่เป็นผ้าโบราณมีอายุเก่าแก่หลายสิบปีหรือนับร้อยปีกลายเป็นของมีค่าซึ่งนักสะสมพยายามเสาะแสวงหาและเก็บรักษาไว้ผ้าไทยนับเป็นงานศิลปะที่สําคัญอย่างหนึ่งของชาติควรแก่การศึกษาความรู้ว่ามีความเป็นมาและมีการพัฒนามาเป็นลําดับอย่างไรจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นนอกจากการเก็บรักษาและอนุรักษ์ผ้าไทยแล้ว ควรมีการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าไทยด้วยเพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรมของชาติ

5.

ข้อความต่อไปนี้ผู้เขียนมีจุดประสงค์ตามข้อใด


ปัจจุบันเชื้อเพลิงฟอสซิลลูกนํามาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้ามากที่สุดในโลก เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆในขณะเดียวกันเชื้อเพลิงชนิดนี้มีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นพลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นพลังงานสะอาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานน้ําจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการผลิต พลังงานไฟฟ้าแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลเนื่องจากพลังงานน้ําไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและสร้างแก๊สเรือนกระจกในปริมาณน้อยมาก

6.

ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้


การจัดฟันเป็นการแก้ไขการเรียงตัวของฟัน การสบฟัน ขนาดของฟันและขากรรไกรผิดปกติหรือปัญหาฟันซ้อน ปัจจุบันการจัดฟันแฟชั่นเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่น แม้จะมีข่าวอันตรายเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นการแอบอ้างเป็นทันตแพทย์ดัดฟัน การใช้อุปกรณ์ดัดฟัน การใช้อุปกรณ์ดัดฟันที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อที่ถูกต้อง การจัดฟันโดยทันตแพทย์เถื่อนอาจเกิดอันตรายเช่น ติดเชื้อจากเครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐาน การติดอุปกรณ์ไม่ถูกวิธีรากฟันมีปัญหา ทั้งนี้สามารถตรวจสอบสถานภาพของทันตแพทย์ได้จากเว็บไวต์ของทันตแพทยสภา

7.

ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้


โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม มุ่งเผยแพร่ความรู้คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เรียนรู้และน้อมนําหลักธรรมไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเอง ตลอดจนสร้างสรรค์สังคมแห่งคุณธรรมให้งอกงาม เป็นส่วนสําคัญในการร่วมสร้างสังคมแห่งความรู้คู่คุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

8.

ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้


จังหวัดมหาสารคามจัดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่องในการดําเนินงาน “จังหวัดไอโอดีนยั่นยืนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์โดยเน้นการป้องกันภาวะปัญญาอ่อนและพิการ ปัจจุบันมหาสารคามได้รับการรับรองเป็นจังหวัดไอโอดีน 1 ใน 7 จังหวัดของประเทศ

9.

ผู้กล่าวข้อความต่อไปนี้มีลักษณะนิสัยหลายประการยกเว้นข้อใด


โครงการปกป้องชุมชนของข้าพเจ้าเริ่มจากความตระหนักว่าพ่อแม่พี่น้องหรือคนที่เรารักจะมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขได้ต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ด้วยหลักนิติรัฐ และนิติธรรม

10.

ข้อใดไม่สามารถอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้จิ้งหรีดเป็นสินค้าที่มีแนวโน้มทางการตลาดดีขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ สหภาพยุโรปหรืออียูเป็นอีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจเพราะนอกจากจะมีผู้บริโภคถึง 508 ล้านคนแล้วอียูยังปรับปรุงกฎระเบียบว่าด้วย “อาหารใหม่” (Novel Food)โดยยอมรับอาหารพื้นบ้าน เช่น แมลง และอํานวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนด้วย

11.

ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้

เมื่อจะต้องปลูกบัวในภาชนะจํากัดจําเป็นต้องปรับปรุงดินปลูกให้สามารถจุธาตุอาหารหลักเพียงพอเมื่อแรกปลูกและพัฒนาวิธีการบํารุงรักษาด้วยการเสริมธาตุอาหารให้แก่บัว เพราะการปลูกในภาชนะจํากัดทําให้บัวไม่สามารถเจริญเติบโตเหมือนอย่างในหนองน้ําธรรมชาติจึงต้องมีการพัฒนาผลิตดินสําหรับปลูกบัวในภาชนะจํากัดโดยตรงด้วย

12.

ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้


เมียนมาเป็นตลาดที่หอมหวานสําหรับนักลงทุนไทย นอกจากจะอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ยังเต็มไปด้วยความต้องการสินค้าและบริการอย่างมาก เนื่องจากเพิ่งเปิดประเทศได้ไม่นานและยังเป็นเพื่อนบ้านในอาเซียนอีกด้วย

13.

ผู้เขียนหมายถึงอะไรเมื่อใช้คําว่า “มหัศจรรย์”


เมื่อแรกที่เห็นสภาพดินแล้ง ผมแทบเข้าอ่อน แต่รุ่งขึ้นก็ได้สติผมลงมือขุดๆๆ ดินลึกลงไป 2 - 3 เมตร เอาพวกเศษพืชซากสัตว์มูลสัตว์ขยะอินทรีย์ทั้งหลายถมลงไป ถมลงไป แล้วเอาดินกลบ สัก 2 อาทิตย์พลิกดินกลับ แล้วทําแบบบนี้ซ้ําอีกประมาณ 3 ปีมหัศจรรย์จริงๆ ดินในผืนนาเดิมกลายเป็นดินที่สมบูรณ์ต่างจากเดิมไกลทีเดียว

14.

ข้อใดเป็นแนวคิดของข้อความต่อไปนี้


การท่องเที่ยวเพื่อการดูนกในเปรูเป็นที่นิยมมากขึ้นและเพิ่มตัวเลขทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้กับเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ก็พลอยมีรายได้ดีบรรดาบริษัททัวร์มักใช้จุดขายนี้พานักท่องเที่ยวไปถึงตัวนกหายากหรือนกใกล้สูญ-พันธุ์ประกอบกับการขยายตัวของชุมชนจากการท่องเที่ยวเข้าไปรุกล้ําพื้นที่ของสัตว์ป่า เป็นเหตุให้นกหายากและสัตว์ป่าลดจํานวนลดลงอย่างรวดเร็วจนมีการตั้งคําถามว่าเราจะปักหมุดการอนุรักษ์เพื่ออะไร

15.

ข้อใดไม่มีการโน้มน้าวใจ

16.

ข้อใดเป็นโครงสร้างของการใช้เหตุผลในข้อความต่อไปนี้


ข้าวโพดเป็นพืชที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของไทยและปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ง่าย ในระยะต่อมาได้มีการขยายพันธุ์ปลูกกันอย่างแพร่หลาย

17.

ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นการแสดงทรรศนะ

18.

ข้อใดเป็นประเด็นโต้แย้งของข้อความต่อไปนี้


การประกาศใช้กฎหมายควบคุมสัญญาเช่าหอพักฉบับใหม่เป็นการพยายามรักษาผลประโยชน์ของผู้เช่า เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการเรียกเก็บค่าเช่าและเงินประกันล่วงหน้ามากกว่า 1 เดือน และเก็บค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปาแพงกว่าอัตราปกติแต่หลังจากการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ผู้ประกอบการได้ปรับตัวเพื่อหารายได้เพิ่ม ลดความเสี่ยงต่อการผิดสัญญาเช่า เช่น ขึ้นค่าเช่าและเงินประกัน ซึ่งผู้เช่าแม้จะจ่ายค่าน้ํา ค่าไฟ ในอัตราปกติแต่เมื่อรวมแล้วอาจต้องจ่ายเพิ่มสูงถึง 20% ผู้เช่าที่มีรายได้ไม่พอที่จะไปหาที่อยู่ใหม่ก็จําเป็นต้องเช่าอยู่ต่อไป

19.

ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นบรรยายโวหาร

20.

ข้อความต่อไปนี้ใช้วิธีอธิบายตามแบบใด


ถ่อมตัว หมายความว่า พูดว่าตนมีความรู้ความสามารถหรือตําแหน่งการงานต่ํากว่าความเป็นจริง ในสังคมไทยนิยมคนที่ถ่อมตัวมากกว่าคนที่โอ้อวด เช่น แม้วิชัยจะได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประจําปีแต่เขาก็มักถ่อมตัวว่าเป็นความบังเอิญ

21.

ชื่อเรียงความข้อใดเหมาะที่จะใช้ส่วนนําต่อไปนี้


“ปัญญาเป็นรัตนะของคนทั้งปวง” คํากล่าวนี้เป็นเครื่องเตือนสติให้คนทั่วไประลึกว่าความรอบรู้เปรียบเสมือนแก้วอันมีค่าประดับชีวิตของคนเรา

22.

ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดใช้ภาษาเหมาะสมกับรายงานเชิงวิชาการการที่ช่วย