แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 4

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 4
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 4

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 4

ยินดีต้อนรับสู่หน้า  แนวข้อสอบ วิชาภษาไทย ชุดที่ 4

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภษาไทย ชุดที่ 4

Email
Tel
1. ผู้สอบผ่านวิชานี้ทุกคนจะสอบบรรจุได้ นางสาวทองสุกสอบได้ที่ 3
2. ถ้าเครื่องบินบินขึ้นจะเสียและตก ถ้าเครื่องบินจอดนิ่งจะถูกระเบิด ฉะนั้น
3. ห้องเรียนต้องมีครู ห้องนั้นไม่มีครู
4. ลักษณะใดเป็นการกระทําแบบ "ตําข้าวสารกรอกหม้อ"
5. "คนซื่อกล่าวคําไม่เพราะหู แต่เป็นประโยชน์แกกาลภายหน้า" ประโยคนี้เน้นอะไร
6. ข้อความใดสอดคล้องกับคํากล่าวที่ว่า "น้ำขึ้นให้รีบตัก"
7. "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน" กินในข้อความนี้หมายถึงอะไร
8. "เอ๊ะ! มัวทําอะไรอยู่นะ ช้าจริง" ประโยคนี้กล่าวในลักษณะใด
9. ..... ให้ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้อย่างถูกต้องตรงกัน ..... มีระเบียบแบบแผน จึงควรศึกษาวิธีการใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้เข้าใจ
10. เครื่องสําอางปัจจุบันมีหลายชนิด ..... หลายยี่ห้อ การเลือกใช้ ..... ควรระมัดระวัง ..... อาจก่อให้เกิดการแพ้เป็นอันตรายต่อร่างกายได้
11. สมปองมี ..... ที่ไม่ดีต่อการนําแรงงานต่างชาติมาใช้
12. ครู ..... ให้ฉันเขียนเรียงความซึ่งฉันไม่ชอบเลย
13. ชาวนาไทยไม่ควรจะ ..... กับอุปสรรคต่างๆ
14. นักมวยไทยก่อนชกจะรําไหว้ครู และกระทืบเท้าเพื่อเป็นการ ..... คู่ต่อสู้
15. ตํารวจพยายาม ..... ให้ผู้ร้ายยอมรับสารภาพ
16. บิดาของเธอเป็นคนที่มีจิตใจ ..... ต่อคนทั่วไป
17. ถ้าเธอทํางานนี้สําเร็จเธอก็จะเป็นที่ ..... ของเจ้านาย
18. เกษตรกรที่บ้านเรือนถูกน้ำท่วมได้รับการ ..... ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยธนาคาร
19. แถวนี้ไม่ค่อยมีบ้านคนอาศัยอยู่ ทําให้ฉันรู้สึก .....
20. ผู้ที่ไม่เห็น ..... ของการชิงสุกก่อนห่าม ย่อมจะมีแต่ความเดือดร้อน
21. ครูเป็นบุคคลที่สามารถจะ ..... เยาวชนให้เป็นคนดีได้
22. สิ่งที่เรายึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิต เรียกว่า .....
23. อยู่คนเดียวระวังความคิดจะ .....
24. แม้อายุจะล่วงเลยใกล้เจ็ดสิบแล้ว แต่เขายังเดิน ..... อยู่เลย
25. เจ้าหน้าที่ศาลนัด ..... ปากคําของโจทก์ และจําเลยเกี่ยวกับคดีทุจริต
26. แม่ค้าตั้งของขาย ..... การจราจร
27. ชาวพุทธมีหลักธรรมเป็นเครื่อง ..... จิตใจ
28. เมื่ออ่านข้อความนี้แล้วรู้สึก ..... เกินไป ควรตัดคําบางคําออกไปบ้าง
29. ขณะที่เขากําลังพูดอยู่นั้นมีผู้ฟัง ..... พูดตะโกนขึ้นมา
30. ฉัน ..... ให้เธอทํางานนี้เพราะเชื่อในความสามารถของเธอ