แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3

ยินดีต้อนรับสู่หน้า  แนวข้อสอบ วิชาภษาไทย ชุดที่ 3

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภษาไทย ชุดที่ 3

Email
Tel
1. "เนื้อหาในพระไตรปิฎกเป็นคําสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนพุทธบริษัทให้ได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุเป็นพระอริยะตั้งแต่พระโสดาบันถึงพระอรหันต์ ปัจจุบันมีพรพุทธองค์จะเสด็จดับปรินิพานแล้ว แต่คําสอนพระไตรปิฎกอันได้แก่ พระธรรมวินัยยังมีอยู่คู่กับพระพุทธศาสนา"
บทความนี้ต้องการเน้นให้ผู้ฟังได้ตระหนักถึงเรื่องพุทธศาสนาในแง่ใด
2. "ปัจจุบันมีแนวโน้มการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากขึ้น ในมุมมองหนึ่งอาจมองเป็นเรื่องที่ดี เพราะสะท้อนถึงความห่วงใยด้านสุขภาพ แต่การส่งเสริมการขาย การทุ่มงบโฆษณาการขายตรง และการโอ้อวดเกินจริง ในบางกรณีมีส่วนชักจูงให้การบริโภคมากขึ้นและไม่ถูกต้อง ซึ่งทางราชการมีส่วนรับผิดชอบจะต้องควบคุมการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไม่ใช่ยา ต้องประกาศให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง"
บทความที่ต้องการสองคนให้ทําอย่างไร ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ถูกต้อง
3. "ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการพัฒนาดัชนีวัดความสุขในระดับชาติ และระดับท้องถิ่นหลายหลักการคิด แต่พบว่าตัวชี้วัดความสุขที่หลายสํานักเห็นพ้องต้องกันคือ เรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพใจ และความอบอุ่นในครอบครัวส่วนตัวชี้วัดที่ค่อนข้างจะเป็นทียอมรับกันทั่วไป ได้แก่เรื่องรายได้ หนี้สิน เงินออม การทํางานสิ่งแวดล้อม และชุมชนเข้มแข็ง"
จากบทความดังกล่าวมาข้างต้นนี้เป็นการวัดความสุขในประเทศที่ต้องการสัดความสุขจากตัวชี้วัดใดเป็นตัวหลักสําคัญ
4. "จากพระพุทธพจน์บทที่ว่าด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา และเริ่มต้นด้วยการเปรียบเทียบว่า ศีล คือ ความสํารวมระวังทางกาย และวาจา คือกําแพงที่แข็งแกร่งและมั่นคง เป็นการสอนว่าความมั่นคงที่แท้จริงมิใช่เรื่องเหตุปัจจัยภายนอก แต่เป็นเรื่องของจิตใจที่มีธรรมะเป็นเครื่องสังวรระวัง และมีปัญญาเป็นเครื่องกํากับการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างของคนคนนั้น"
จากบทความข้างต้นพระพุทธองค์ทรงมุ่งสอนเรื่องใดเป็นหลักธรรมะ
5. "การพนันเป็นกิจกรรมที่คนไทยนิยมชมชอบ นอกจากเป็นการเสี่ยงโชคแล้ว ยังแฝงไปด้วยความ
สนุกสนาน ดังนั้นผู้เล่นที่ยังไม่มีสภาวะด้านอารมณ์อย่างสมบูรณ์แล้ว โอกาสที่จะติดการพนันย่อมมีสูง เช่นวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่ถูกชักจูงให้ติดการพนันได้ง่าย"
บทความดังกล่าวนี้ต้องการสอนคนให้ทําอย่างไรในการดูแลเยาวชน
6. "ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่หากได้รับควันบุหรี่ จึงมีอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคได้เกือบเท่าๆกับผู้สูบบุหรี่ และจะมีอันตรายมากขึ้น หากผู้ได้รับควันบุหรี่เป็นเด็ก ซึ่งมีโอกาสอย่างมากในการได้รับอันตรายของควันบุหรี่มือสองจากผู้ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บ้านซึ่งเป็นสถานที่ที่เด็กส่วนใหญ่อยู่นานที่สุด"
จากบทความดังกล่าวข้างต้นได้สอนแนะนําเกี่ยวกับภัยอันตรายอย่างไร
7. "น้ำท่วมเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยบ่อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับภัยธรรมชาติรูปแบบอื่นๆ แม้ในอดีตบ้านเมืองของเราจะเผชิญกับอุทกภัยร้ายแรงมาแล้วมาแล้ว หลายครั้งแต่ก็ล้วนเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ ที่เว้นช่วงห่างค่อนข้างมาก ซึ่งแตกต่างจากปรากฏการณ์น้ำท่วมยุคปัจจุบันโดยเฉพาะในปี 2549 ที่แผลงฤทธิ์ บ่อยครั้งในเวลาไล่เลี่ยกันและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ"
จากบทความดังกล่าวมาข้างต้นนี้จะเรียกได้ว่าสถานการณ์เข้าขั้นใด เกี่ยวกับภัยธรรมชาติที่เกิดอุทกภัย
8. "ในอุดมคติของครอบครัวไทย การดูแลเกื้อหนุน พ่อ แม่ ที่แก่ชราเป็นหน้าที่ของบุตรหลานหน้าที่อันนี้ถูกทําเป็น "ภารกิจอันศักดิ์สิทธ์" เพราะผู้ใหญ่พร่ำสอนลูกหลานต่อๆกันมาเป็นรุ่นๆ ว่าเกิดมาจะต้องเป็นคนดี ความกตัญูกตเวที เป็นเครื่องหมายคนดี การทําความดี คือ การ สะสมบุญ ส่วนผู้ประพฤตินอกรีตไม่ทําตาม ก็ถือว่าเป็นบาปอาจจกนรกไม่มีโอกาสขึ้นสวรรค์ โดยมีบรรทัดฐานทางสังคมทําหน้าที่คอยกํากับสังคมไทยอยู่ตลอดเวลา"
จากบทความดังกล่าวนี้ บรรทัดฐานทางสังคมที่คอยกํากับนั้นมาจากอะไรเป็นหลักที่ชักนําให้ลูกหลานเลี้ยงดูพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นการตอบแทนพระคุณท่าน
9. "ครูสาวจากอุบลราชธานีคนนี้รู้จักกับคนร้ายต่างชาติโดยการสนทนาผ่านโปรแกรมสนทนาออนไลน์หลังจากนั้นจึงนัดพบกันที่กรุงเทพฯ และต่อมาถูกทําร้ายถึงเสียชีวิตโดยคนในครอบครัวต่างไม่มีใครรู้จักคนร้ายคนนี้มาก่อน ความเหี้ยมโหดของคนร้ายไม่ได้เป็นจุดสนใจของสาธารณชนมากเท่าความสงสัยที่ผู้คนมีต่อครูผู้ถูกทําร้ายว่าเหตุใดเธอจึง กล้าเดินทางมาพบแปลกหน้า ทั้งๆที่ไม่เคยรู้จักมักคุ้นกันมาก่อนเลย"
จากบทบทความดังกล่าวมานี้ ท่านคงจะตอบได้ว่าทําไมครูผู้หญิงจึงกล้าตัดสินใจเดินทางมาพบกับคนร้าย
10. "ปัญหาพื้นฐานทางฝ่ายรัฐตลอดระยะเวลา 3 ปี เศษ ของเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัญหาที่ยังคลําเป้าหาศัตรูไม่เจอและสอบตกด้านงานมวลชยถึงจะมี 4 มาตรการรับไฟใต้ พ.ศ.2550 ที่พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ (นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น) ยังเชื่อมั่นว่าการแก้ ปัญหาในปี 2550 ในเหตุการณ์ก่อการร้ายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะไม่ใช่การตั่งรับอีกต่อไป และการทํางานของ ศอ.บต. จะเป็นช่องทางในการพบปะพูดคุยกันเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ แล้วจึงนําไปสู่การที่ช่วยแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน"
จากบทความดังกล่าวข้างต้น ท่านคิดว่ามีวิธีการใดที่จะช่วยแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยุติการก่อการร้ายลงได้ และเกิดความสงบสุข
11. ..... ได้ถูกคนเข้าไปทําลายเป็นอันมาก ซึ่งเป็นสาเหตุทําให้ขาดความสมดุลในธรรมชาติ หากพวกเราไม่ช่วยกันอณุรักษ์ไว้ ธรรมชาติส่วนนี้ก็จะไม่เหลือให้เห็นอีกต่อไป
ให้หาข้อความที่เหมาะสมสําหรับเขียนขึ้นต้น หรือต่อท้ายข้อความ โดยเลือกจากตัวเลือกที่กําหนดให้
12. ..... เป็นสิ่งทีประชาชนชาวไทยเคารพและยึดมั่น เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ก่อให้เกิดความมั่นคงภายในชาติ และความสงบสุขของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ
ให้หาข้อความที่เหมาะสมสําหรับเขียนขึ้นต้น หรือต่อท้ายข้อความ โดยเลือกจากตัวเลือกที่กําหนดให้
13. การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยทั้งนั้น ประชาชนทั่วไปต้องตระหนักเห็นคุณค่าของระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และให้ความรักชาติมีความเคารพยึดมั่นใน .....
ให้หาข้อความที่เหมาะสมสําหรับเขียนขึ้นต้น หรือต่อท้ายข้อความ โดยเลือกจากตัวเลือกที่กําหนดให้
14. ..... กําลังผวนเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาที่กําลังมีปัญหาในเรื่องระบบการเงิน การธนาคาร การค้าและการชําระเงินตราสกุลดอลลาร์ซึ่งระบบนี้ได้ใช้กันในหมูประเทศโลกเสรีมาช้านานตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา
ให้หาข้อความที่เหมาะสมสําหรับเขียนขึ้นต้น หรือต่อท้ายข้อความ โดยเลือกจากตัวเลือกที่กําหนดให้
15. อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร โดยมีแนวทางในการดําเนินงานให้อุทยานเป็นเสมือน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเผยแพร่ข้อมูลในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ตลอดจนเป็นสถานที่ .....
ให้หาข้อความที่เหมาะสมสําหรับเขียนขึ้นต้น หรือต่อท้ายข้อความ โดยเลือกจากตัวเลือกที่กําหนดให้
16. ..... เป็นคําสอนแบบไทยๆ ที่ลึกซึ้งและถูกถ่ายทอดกันมานาน แต่ความยากในการเข้าใจปัญหาทางจิตหรือทุกข์ทางใจ และภาคอคติที่มีต่อผู้ช่วยทางใจ ทําให้หลายคนไม่ตระหนักหรือไม่รับรู้ว่าทุกข์หรือโรคทางใจเหล่านี้กําลังคุกคามอยู่ใกล้ตัวเรามาก
ให้หาข้อความที่เหมาะสมสําหรับเขียนขึ้นต้น หรือต่อท้ายข้อความ โดยเลือกจากตัวเลือกที่กําหนดให้
17. การให้ความรู้สร้างความตระหนักถึงปัญหา สร้างการยอมรับและลดอคติที่มีต่อโรคทางจิตตลอดจนการเข้าถึงการรักษา และการยอมรับผู้ป่วยที่ได้รับการเยียวยารักษาแล้วให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนี้ คือ องค์ประกอบสําคัญของ .....
ให้หาข้อความที่เหมาะสมสําหรับเขียนขึ้นต้น หรือต่อท้ายข้อความ โดยเลือกจากตัวเลือกที่กําหนดให้
18. เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดําเนินชีวิตและปฏิบัติตนของประชาชทุกระดับชั้น เพื่อให้พัฒนาและก้าวทันยุคโลกาภิวัฒน์ โดยมีหลักการสําคัญอยู่ที่ 3 องค์ประกอบ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขที่สําคัญที่จะทําให้หลักการได้ดําเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือ .....
ให้หาข้อความที่เหมาะสมสําหรับเขียนขึ้นต้น หรือต่อท้ายข้อความ โดยเลือกจากตัวเลือกที่กําหนดให้
19. ..... ที่จะทําให้เกิดการแก้ปัญหาของผู้บริโภคคือการจัดให้มีองค์การอิสระผู้บริโภคทําหน้าที่ประมวลปัญหา และนําเสนอแนวทางแก้ไขในระดับนโยบายเพื่อทําให้กลไกมาตรการรวมถึงกฎหมายที่จะทําให้เกิดหลักประกันด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ให้หาข้อความที่เหมาะสมสําหรับเขียนขึ้นต้น หรือต่อท้ายข้อความ โดยเลือกจากตัวเลือกที่กําหนดให้
20. ครูทุกคนต้องทําการสอน นางสาวสมศรีเป็นครู ฉะนั้น
21. หมา ยืนอยู่ระหว่างหมูกับแมว หมูยืนอยู่ระหว่างไก่กับหมา ไก่ยืนอยู่ระหว่างเป็ดกับหมู ทั้งหมดยืนอยู่ในแถวเดียวกัน อยากทราบว่าใครอยู่เป็นอันดับสองเมื่อนับจากทางขวามือ
22. แดงสูงกว่าดํา ดําสูงกว่าขาว เขียวสูงกว่าดํา ถามว่าใครสูงที่สุด
23. นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนุ่งกางเกงขาสั้น นายดีนุ่งกางเกงขายาว
24. ถ้าฝนตกฉันจะไม่ได้ไปทํางาน วันนี้ฝนตก
25. ฉันดื่มชาหรือกาแฟตอนเช้าทุกวัน เช้านี้ฉันไม่ได้ดื่มชา ฉะนั้น
26. ถ้าข้าวดิบเขาจะไม่กินข้าว แต่เขากินข้าว ฉะนั้น
27. ถ้ารถไฟเคลื่อน รถไฟจะระเบิด ถ้ารถไฟจอดนิ่งก็จะระเบิด แต่รถไฟต้องเคลื่อนหรือไม่จอดนิ่ง ฉะนั้น
28. นายเดชเป็นเพื่อนกับนายดี นายดีเป็นเพื่อนของนายดัง นายดังเป็นเพื่อนของนายดา ฉะนั้น
29. ถ้าฉันเรียนจบปริญญาโท ฉันก็จะได้เป็นมหาบัณฑิต แต่ฉันไม่ได้เรียนปริญญาโท
30. นักเรียนจบ ป.6 ทุกคนอยากสอบเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบให้ได้ ด.ช.ศักดิ์ ไม่ได้จบป.6 และสอบเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบไม่ได้