แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ด้านการปฏิบัติราชการทางปกครอง ชุดที่ 1

203
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาปฏิบัติราชการทางปกครอง ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาปฏิบัติราชการทางปกครอง ชุดที่ 1

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาปฏิบัติราชการทางปกครอง ชุดที่ 1

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาปฏิบัติราชการทางปกครอง ชุดที่ 1 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.วิชาปฏิบัติราชการทางปกครอง ชุดที่ 1

Email
Tel
1. ข้อใดถูกต้องที่สุด
2.

วันใช้บังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ข้อใดถูกต้องที่สุด

3.

วันใช้บังคับตามข้อ 2 ตรงกับวันใด

4.

การดำเนินการยกเว้นไม่ให้นำพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ จะต้อง

5.

พระราชบัญญัติฉบับนี้ ไม่ใช้บังคับกับ

6.

ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้แก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ จัดอยู่ในความหมายของเรื่องใด

7.

การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้จำเป็นจะต้องออกกฎกระทรวงและประกาศ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของบุคคลในข้อใด

8.

ผู้จะอยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง เนื่องจากสิทธิจะถูกกระทบกระเทือน คือผู้ใด

9.

ข้อใดคือความหมายของคำสั่งทางปกครอง

10.

ข้อใดคือความหมายของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

11.

เกี่ยวกับคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ข้อใดไม่ถูกต้อง

12.

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านใด

13.

หน่วยงานใดทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

14.

ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

15.

เกี่ยวกับวาระดำรงตำแหน่งในข้อใดไม่ถูกต้อง

16.

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่กรณีใด

17.

ข้อใดมิใช่บทบาทสำคัญของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาตามกฎหมายนี้

18.

ความในข้อใดไม่ถูกต้อง

19.

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินี้

20.

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฉบับนี้

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู