แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 9

2526
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 9
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 9

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 9

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 9 (new

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 9

Email
Tel
1. เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายในกี่วัน
2.

หน่วยงานใดมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการหรือแนวทางในการกระจายอำนาจการตัดสินใจ ความรับผิดชอบระหว่างผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการให้ส่วนราชการถือปฏิบัติก็ได้

3.

ตอนท้ายของพระราชกฤษฎีกา ได้บอกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์ใดบ้าง

4. หน่วยงานใดเป็นผู้ดำหนดให้ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางใสการบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน
5.

ใครเป็นผู้รักษาการ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 บังคับใช้วันที่

6. ใครมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง
7.

ถ้าในกระทรวงรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ แล้วใครจะเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี

8.

ผู้ดำรงตำแหน่งในข้อใดเป็นเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง

9.

ภายในกระทรวงจะออกกฎหมายระดับใดกำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่ 2 ส่วนราชการขึ้นไปอยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันก็ได้

10.

ถ้าภายในกระทรวงมีการจัดตั้งกลุ่มภารกิจ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ต้องดำรงไม่ต่ำกว่าข้อใด

11.

กระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจ และมีปริมาณงานมาก จะให้มีรองปลัดกระทรวงเพิ่มขึ้นได้กี่คน

12.

กระทรวงใดมีภารกิจเพิ่มขึ้น และมีความจำต้องมีรองปลัดกระทรวงมากกว่าที่กำหนดไว้ ใครมีอำนาจร่วมกันอนุมัติให้กระทรวงนั้นมีรองปลัดกระทรวงเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษ

13.

ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสำนักงานรัฐมนตรี

14.

สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด

15.

หน่วยงานใดมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวง

16.

ถ้าอำนาจหน้าที่คณะรัฐมนตรีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวง ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใด

17.

ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในทบวง (*ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีทบวงแต่มีในกฎหมาย)

18.

ข้อใดคือการจัดระเบียบราชการในทบวง (*ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีทบวงแต่มีในกฎหมาย)

19.

ใครมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในทบวง (*ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีทบวงแต่มีในกฎหมาย)

20.

สำนักงานรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อผู้ใด

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู