แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 7

4775
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 7
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 7

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 7

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 7 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 7

Email
Tel
1. ใครรักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.

หน่วยงานใด มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง

3.

หน่วยงานใด มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง

4.

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการจัดระเบียบราชการในกรม

5.

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการมอบอำนาจ

6. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารราชการในต่างประเทศ
7. การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง
8.

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

9.

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ

10.

กรณีส่วนราชการจำเป็นต้องได้รับอนุญาต อนุมัติจากส่วนราชการอื่น ตามที่มีกฎหมายกำหนด ให้ส่วนราชการที่มีอำนาจอนุญาต อนุมัติ แจ้งผลการพิจารณาภายในกี่วัน

11.

ให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ” หมายถึงหมวดใดในพระราชบัญญัติฉบับนี้

12.

หน่วยงานที่จัดให้มีแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อให้ส่วนราชการใช้บริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างกัน

13.

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หมายถึง

14.

สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง คือหน่วยงานใด

15. กรณีเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการไม่เป็นกลาง จะทำการพิจารณาทางปกครองเรื่องนั้นได้หรือไม่
16.

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับคู่กรณี

17.

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเอกสารการพิจารณา

18. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคำสั่งทางปกครอง
19.

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย มีโทษอย่างไร

20.

การกระทำตามมาตราใด มีโทษถึงประหารชีวิต

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู