แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 7

4019
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 7
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 7

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 7

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 7 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาแนวข้อสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 7

Email
Tel
1. กรณีเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไม่เป็นกลาง จะทำการพิจารณาทางปกครองเรื่องนั้นได้หรือไม่
2. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับคำว่าคู่กรณี
3. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับคำว่าเอกสารการพิจารณา
4. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคำสั่งทางปกครอง
5. ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย มีโทษอย่างไร
6. การกระทำตามมาตราใด มีโทษถึงประหารชีวิตตาม ป.อ.2499 (ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ)
7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับมาตรา 157ตาม ป.อ.2499 (ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ)
8. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดและการละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
9. สิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ตามมาตรา 11 ให้ถือว่าเป็นสิทธิฟ้องคดีต่อศาลใด
10. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีรูปแบบใด
11. บุคคลในตัวเลือกผู้ใดบ้างถือเป็นข้าราชการการเมือง
12. หน่วยงานใดสามารถยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการและงบประมาณ
13. ข้อใดเป็นหลักในการพิจารณาในเรื่องการมอบอำนาจ
14. ข้อใดไม่ใช่แนวทางของส่วนราชการ ในการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
15. ข้อใดใม่ใช่แนวทางการบริหารราชการ
16. ใครเป็นผู้ให้ความเห็นชอบแผนปฎิบัติราชการของส่วนราชการต่างๆ
17. ใครมีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะรัฐมนตรีก่อนจะปฎิบัติตามพระราช กฤษฎีกานี้ในการที่จะให้ส่วนราชการปฎิบัติเมื่อใดและจะต้องมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง
18. การที่ส่วนราชการต่างๆนิยมเปิด Fanpage ของหน่วยงานแสดงให้เห็นว่าให้ความสำคัญกับการปฎิบัติหน้าที่ด้านใดมากที่สุด
19. ผู้ที่ทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ขัดต่อระเบียบของทางราชการจะต้องถูกลงโทษทางวินัยด้วยหรือไม่
20. ข้าราชการคนใดผิดวินัย เรื่องใช้หน้าที่แสวงหาประโยชน์
21. นาย A ยื่นค่าขออนุญาตออกโฉนด กับ นาย C โดยนาย C รับคำขอของนาย A ไว้พิจารณา แต่ต่อมา นาย C เพิ่งตรวจพบว่าในคำขอดังกล่าวของนาย A ไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านแนบมาด้วยจึงคืน คำขอให้นาย A ไปแก้ไขแล้วยื่นคำขอใหม่ภายหลังจากข้อเท็จจริงดังกล่าว นาย C ผิดวินัยหรือไม่ เพราะเหตุใด
22. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน
23. กรณีใดอาจไม่เป็นเหตุให้ต้องรับผิดทางอาญา
24. กรณีใดผู้บังคับบัญชาสามารถงดโทษแล้วทำทัณฑ์บนแทนได้
25. ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เจ้าหน้าที่จะต้องมีคำเตือนเป็นหนังสือให้มีการกระทำหรือละเว้นการ กระทำตามคำสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่กำหนด คำเตือนดังกล่าวจะต้องระบุตามข้อใด
26. คำสั่งทางปกครองอาจทำเป็นหนังสือหรือวาจาหรือโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่นก็ได้แต่ต้องมีข้อความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ ข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับคำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือ
27. คำสั่งทางการปกครองที่อาจอุทธรณ์ต่อไปได้ แต่เจ้าหน้าที่ที่มิได้แจ้งสิทธิ์การอุทธรณ์ และระยะเวลาอุทธรณ์ไว้ในคำสั่งดังกล่าวจะมีผลอย่างไร
28. ข้อใดไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง
29. กฎ หมายความว่าอะไร
30. ข้อใดมีอัตราโทษประหารชีวิต