แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 6

2403
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 6
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 6

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 6

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 6 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาแนวข้อสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 6

Tel
1. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
3. สำนักนายกรัฐมนตรีมีสถานะเทียบเท่ากับหน่วยงานใด
4. การยุบ ตั้ง และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด จะต้องตราเป็นกฎหมายประเภทใด
5. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
6. แผนปฏิบัติการของส่วนราชการนั้น จะต้องจัดทำขึ้นในระยะกี่ปี
7. ในกรณีที่มีการยุบเลิก โอน หรือรวมส่วนราชการใดทั้งหมดหรือบางส่วนไปแล้ว จะสามารถกลับมาจัดตั้งหน่วยงานในลักษณะเดียวกันนี้ขึ้นใหม่ได้หรือไม่
8. การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน จะต้องกระทำการในลักษณะใด
9. ส่วนราชการจะมีการทบทวนภารกิจของตนว่ามีความจำเป็น หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยไม่ต้องคำนึงถึงแผนงานตามข้อใด
10. แผนการบริหารราชการแผ่นดินเป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด
11. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไม่บังคับใช้แก่ข้อใดต่อไปนี้
12. “การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว่าอย่างไร
13. ข้อใดไม่ใช่ “คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง”
14. “คำสั่งทางปกครอง” จะต้องจัดทำขึ้นในรูปแบบใดจึงจะสมบูรณ์
15. คำสั่งทางปกครองจะมีผลบังคับใช้เมื่อใด
16. ข้าราชการที่มีหน้าที่จัดซื้อ หรือรักษาในทรัพย์สินราชการใดๆ แล้วเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน จะต้องโทษอย่างไรบ้าง
17. ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น จะต้องโทษอย่างไรบ้าง
18. ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น จะต้องโทษอย่างไรบ้าง
19. ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต จะต้องโทษอย่างไรบ้าง
20. ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน รู้หรืออาจรู้ความลับในราชการ กระทำโดยประการใด ๆ อันมิชอบด้วยหน้าที่ ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับนั้น จะต้องโทษอย่างไรบ้าง