แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 5

2525
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 5
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 5

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 5

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 5 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาแนวข้อสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 5

Tel
1. กรณีการละเมิดอันเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใด ให้ถือว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งการละเมิดนั้น
2. เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดเป็นการเฉพาะตัวเมื่อความผิดนั้นเกิดขึ้นในลักษณะใด
3. ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้หรือไม่
4. ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย สิทธิที่จะเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนให้มีกำหนดอายุความเท่าไร
5. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานจริยธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562
6. ประธานคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) คือใคร
7. คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) มีหน้าที่และอำนาจในการเสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อข้อใด
8. ข้อใดไม่ใช่หลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
9. สำหรับข้าราชการการเมือง องค์กรใดจะเป็นผู้จัดทำประมวลจริยธรรม
10. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของจริยธรรม
11. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด
12. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
13. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ หมายความถึงพฤติกรรมอย่างไร
14. ข้าราชการใช้เวลาในวันหยุดราชการเข้าร่วมชุมนุมกับประชาชนโดยสงบและไม่มีอาวุธเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเลิกโครงการหนึ่งที่รัฐบาลกำหนดไว้เป็นนโยบายซึ่งมีผลกระทบต่อตน ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
15. กรณีข้อใดที่ไม่เข้าข่ายเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
16. สำหรับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม องค์กรใดเป็นผู้จัดทำประมวลจริยธรรม
17. ผู้ใดไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่งของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม
18. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม
19. หน่วยงานใด มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง
20. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
21. หน่วยงานใด มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง
22. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการจัดระเบียบราชการในกรม
23. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการมอบอำนาจ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
24. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารราชการในต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
25. การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง
26. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
27. หน่วยงานที่จัดให้มีแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อให้ส่วนราชการใช้บริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างกัน
28. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
29. “ให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ” หมายถึงหมวดใดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
30. สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง คือหน่วยงานใด