แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 4

2384
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 4
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 4

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 4

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 4 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาแนวข้อสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 4

Tel
1.

ข้อใดต่อไปนี้เป็นอำนาจและหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

2.

เมื่อเกิดกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ให้บุคคลใดดังต่อไปนี้มีอำนาจแต่งตั้งปลัดอำเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน

3.

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สามารถเรียกชื่อโดยย่อได้ตามข้อใด

4.

บุคคลใดต่อไปนี้ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

5.

การแต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ตามกฎหมายกำหนดให้มีจำนวนเท่าใด

6.

การแต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ คณะรัฐมนตรีจะทำการแต่งตั้ง จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทางด้านต่างๆ ข้อใดต่อไปนี้ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ของงานด้านต่างๆที่จะแต่งตั้ง

7.

บุคคลใดดังต่อไปนี้ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

8.

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

9.

ในส่วนของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เมื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ว่างลงก่อนวาระ ให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในระยะเวลาตามข้อใดต่อไปนี้

10.

นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระ ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งตามกรณีใดดังต่อไปนี้

11.

ในการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าจำนวนเท่าใดของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม

12.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นหน่วยงานที่สังกัดส่วนราชการใดดังต่อไปนี้

13.

บุคคลในข้อใดต่อไปนี้ ทำหน้าที่เป็นรองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

14.

เมื่อกระทรวงเอ ต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อใหม่ให้เป็นกระทรวงบี จะต้องออกเป็นกฎหมายในระดับใด

15.

การที่อำเภอ ก. มีพื้นที่กว้างใหญ่ และมีประชากรมากต่อมาเมื่อจะทำการรวมหลายๆ อำเภอที่ใกล้เคียง เพื่อจัดตั้งเป็นจังหวัดขึ้นมาใหม่ต้องออกเป็นกฎหมายตามข้อใด

16.

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยในส่วนภูมิภาค

17.

ในการตั้ง การยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดจะกระทำได้โดยการออกเป็นกฎหมายในระดับใด

18.

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ส่วนราชการใดต่อไปนี้ที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ว่าให้มีอำนาจ และหน้าที่เกี่ยวกับราชการในพระองค์ด้วย

19.

อำนาจของนายกรัฐมนตรีในการวางระเบียบปฎิบัติราชการ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับการบริหารราชการแผ่นดินหรือกฎหมายอื่น การที่ระเบียบดังกล่าวจะใช้บังคับได้ จะต้องมีบุคคลใดให้ความเห็นชอบก่อน

20.

ในการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ ให้กระทำโดยวิธีการใดดังต่อไปนี้