แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 3

3228
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 3
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 3

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 3

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 3 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาแนวข้อสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 3

Tel
1.

คณะบุคคลใดต่อไปนี้ ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินภายในจังหวัด

2.

บุคคลในข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่คณะกรมการจังหวัด

3.

หลักการที่ว่าเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณได้ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายใด

4.

บุคคลใดต่อไปนี้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการ กรมการจังหวัด

5.

หน่วยงานใดต่อไปนี้ที่ทำหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฎิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเป็นไปตามหลักการของการบริหารราชการ

6.

เมื่อจะมีการยกเว้น จำกัด หรือตัดทอน อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการในจังหวัด หรือให้ข้าราชการของส่วนราชการใดมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัด การกระทำดังกล่าวสามารถกระทำได้โดยออกเป็นกฎหมายในระดับใด

7.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ใช้อักษรย่อตามข้อใดต่อไปนี้

8.

บุคคลใดต่อไปนี้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

9.

ในการกำหนด จำนวน วิธีสรรหา และการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ให้กระทำและปฎิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับตามข้อใดต่อไปนี้

10.

บุคคลใดดังต่อไปนี้ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฎิบัติราชการของสำนักงานจังหวัด

11.

บุคคลใดดังต่อไปนี้ เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการและรับผิดชอบในการกำหนด นโยบาย เป้าหมายต่างๆ ภายในสำนักนายกรัฐมนตรี

12.

บุคคลใดดังต่อไปนี้ที่มีตำแหน่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

13.

ในกรณีที่ภารกิจของทางราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่ง ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ จะต้องให้งานหรือภารกิจนั้นอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของส่วนราชการใดดังต่อไปนี้

14.

ภายในอำเภอจะมีคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของประชาชนที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอ ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจในการไกล่เกลี่ย

15.

ในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของประชาชนที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนา อยู่ในเขตอำเภอในเรื่องที่พิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดิน มรดก และข้อพิพาททางแพ่งอื่นที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท หรือมากกว่านั้น การกำหนดต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ตามข้อใด

16.

ในอำเภอต่างๆ การจะจัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทนั้น นายอำเภอจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะบุคคลตามข้อใด

17.

ในการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญาที่เกิดขึ้นในเขตอำเภอใดหากเป็นความผิดอันยอมความได้ และมิใช่ความผิดเกี่ยวกับเพศ หลักเกณฑ์และวิธีในการดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายในข้อใด

18.

กรณีดำเนินการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญาที่เกิดขึ้นในอำเภอ จะต้องเป็นความผิดที่เข้าข่ายตามข้อใดต่อไปนี้

19.

สำหรับการจัดการปกครองของอำเภอนอกจากที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแล้ว นอกจากนี้ยังสามารถจัดการปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใดได้อีก

20.

ข้อใดต่อไปนี้เป็นอำนาจและหน้าที่ของนายอำเภอ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน