แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 2

14112
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 2

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 2

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 2 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาแนวข้อสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 2

Tel
1.

ในการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ ให้กระทำโดยวิธีการใดดังต่อไปนี้

2.

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนั้น สำนักนายกรัฐมนตรี มีสถานะทางกฎหมาย เป็นไปตามข้อใด

3.

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนั้น ให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด

4.

การกำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองส่วนราชการขึ้นไปอยู่ภายใต้กลุ่มเดียวกันนั้น สามารถกระทำได้โดยออกเป็นกฎหมายในระดับใด

5.

สำนักงานปลัดกระทรวง มีฐานะเทียบเท่าหน่วยงานในระดับใด

6.

ข้อใดต่อไปนี้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง และรับผิดชอบในการปฎิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

7.

การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในส่วนกลาง ข้อใดต่อไปนี้ได้ยกเลิกแล้วและไม่มีแล้วในปัจจุบัน

8.

การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในส่วนท้องถิ่น ข้อใดต่อไปนี้ได้ยกเลิกแล้วและไม่มีแล้วในปัจจุบัน

9.

เมื่อมีการกำหนดให้ส่วนราชการอยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันแล้ว ในแต่ละกลุ่มภารกิจผู้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ จะต้องเป็นข้าราชการในระดับใด

10.

การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันในทบวงมหาวิทยาลัยการจะจัดแบ่งส่วนราชการต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายในข้อใด

11.

ส่วนราชการใดดังต่อไปนี้ ไม่ได้เป็น ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

12.

ในสำนักงานรัฐมนตรี ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนั้นได้กำหนดให้บุคคลใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานรัฐมนตรี

13.

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี

14.

ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดินสำนักงานเลขานุการกรมมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรม และบุคคลใดต่อไปนี้เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฎิบัติราชการของสำนักงานเลขานุการกรม

15.

ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฎิบัติราชการได้ ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฎิบัติราชการได้ จะดำเนินการแต่งตั้งใครเป็นผู้รักษาราชการแทน

16.

การดำเนินการในหมวดของ การรักษาราชการแทนนั้น กฎหมายกำหนดไว้มิให้ใช้บังคับแก่ราชการในกระทรวงที่เกี่ยวกับเรื่องใด

17.

การจัดระเบียบราชการภายในกรมนั้น กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน กำหนดให้หน่วยงานใดสามารถแบ่งส่วนราชการให้เหมาะสมกับส่วนราชการนั้นๆได้ตามความเหมาะสม

18.

ส่วนราชการใดดังต่อไปนี้ ไม่ได้เป็น ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

19.

ส่วนราชการใดดังต่อไปนี้ ไม่ได้เป็น ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

20.

ตำแหน่งราชการในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี ตำแหน่งใดต่อไปนี้ ไม่มีบัญญัติไว้ในกฎหมาย