แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 10

390
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 10
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 10

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 10

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 10 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 10

Email
Tel
1. หน่วยงานใดในทบวงมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง (*ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีทบวงแต่มีในกฎหมาย)
2.

ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานรัฐมนตรีที่สังกัดทบวง (*ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีทบวงแต่มีในกฎหมาย)

3.

ข้อใดคือการแบ่งส่วนราชการในกรม

4.

กรมมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายใด

5.

ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกรม

6.

ใครเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

7.

ผู้ใดไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

8.

ในสำนักนายกรัฐมนตรี อาจมีส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีซึ่งเราสามารถไปดูได้ในกฎหมายฉบับใด

9.

ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

10.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด

11.

ดำรงตำแหน่งในข้อใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

12.

ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

13.

ใครมีมีหน้าที่ รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักนายกรัฐมนตรี

14.

หน่วยงานใดมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของสำนักนายกรัฐมนตรี

15.

ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการของกระทรวง

16.

ส่วนราชการใดมิได้มีฐานะเป็นกรม

17.

กระทรวงใดมีความจำเป็นจะต้องมีส่วนราชการเพื่อทำหน้าที่จัดทำนโยบายและแผน สามารถขออนุมัติใครเพื่อตั้งสำนักนโยบายและแผน

18.

ในกระทรวงจะตรากฎหมายระดับใดจัดตั้งส่วนราชการเพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่ใดโดยเฉพาะซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการดังกล่าวเป็นอธิบดี

19.

การแต่งตั้งอธิบดี ใครเป็นผู้นำเสนอ

20.

การแต่งตั้งอธิบดี ใครเป็นผู้อนุมัติ

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู