แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

4376
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 1 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาแนวข้อสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 1

Email
Tel
1.

วิธีปฎัติราชการทางปกครองเป็นกฎหมายของอำนาจอธิปไตยฝ่ายใด

2.

วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง เป็นกฎหมายที่วางหลักสำคัญให้ใครดำเนินการปฎิบัติ

3.

ในการปฎิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการหรือหลักการใดมาบริหารงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4.

บุคคลใดต่อไปนี้เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

5.

การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานรัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมให้กระทำโดยวิธีการใดดังต่อไปนี้

6.

ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม แต่มิได้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือทบวงนายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้บุคคลใดปฎิบัติราชการแทนได้

7.

ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดระเบียบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค

8.

ข้อใดต่อไปนี้ ไม่มี ฐานะเป็นนิติบุคคล

9.

การจัดตั้ง การรวม หรือการโอนส่วนราชการ ให้กระทำโดยวิธีการใดดังต่อไปนี้

10.

ตำแหน่งใดต่อไปนี้ที่ ไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

11.

ข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุยุบตำแหน่งกรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐประสงค์จะรับโอนข้าราชการหรือลูกจ้างนั้น จะต้องกระทำภายในระยะเวลากี่วัน

12.

ส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีบรรดาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม มีฐานะเป็นส่วนราชการในระดับใด

13.

ปลัดกระทรวงมหาดไทยป่วย จึงได้เดินทางไปรักษาตัวที่ต่างประเทศส่งผลให้ไม่อาจปฎิบัติราชการได้ โดยมีรองปลัดกระทรวงทุกท่านได้เดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศกันหมด ส่งผลให้ไม่มีผู้รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวงมหาดไทย และทำให้การประสานการปฎิบัติงานของส่วนราชการในกระทรวงไม่มีเอกภาพ และติดขัดไปหมด เมื่อเหตุการณ์ขึ้นดังนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสามารถแต่งตั้งให้ใครมารักษาราชการแทนได้

14.

ข้อใดไม่ถูกต้องและไม่ปรากฎในการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

15.

หน้าที่รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฎิบัติราชการ กำกับการทำงานของส่วนราชการในกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์คือหน้าที่ของใคร

16.

การตั้ง ยุบและเปลี่ยนเขตอำเภอ ให้กระทำโดยวิธีการใด

17.

ตามกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ข้อใดต่อไปนี้ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

18.

กรณีจะกำหนดหน่วยงานในสำนักนายกรัฐมนตรี โดยอาจมีส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีได้นั้น กฎหมายกำหนดว่าจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายฉบับใด

19.

ส่วนราชการใดต่อไปนี้ ที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

20.

ในการบริหารราชการแผ่นดิน การแบ่งราชการ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ให้กำหนด ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง