แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ด้านการบริหารราชการ ชุดที่ 7

234
แนวข้อสอบ-ก.พ.-ภาค-ก.-ด้านการบริหารราชการ-ชุดที่-7
แนวข้อสอบ-ก.พ.-ภาค-ก.-ด้านการบริหารราชการ-ชุดที่-7

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ด้านการบริหารราชการ ชุดที่ 7

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาบริหารราชการ ชุดที่ 7 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.วิชาบริหารราชการ ชุดที่ 7

Email
Tel
1.

กรณีส่วนราชการที่ได้รับการเสนอแนะให้ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมาย ไม่เห็นด้วยกับคำเสนอแนะ จะต้องเสนอเรื่องให้บุคคลใดพิจารณาวินิจฉัย

2.

กรณีส่วนราชการมิได้กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใดไว้ หรือกำหนดไว้แต่เป็นระยะเวลาที่ล่าช้าเกินสมควร กฎหมายให้อำนาจบุคคลสามารถกำหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการนั้นปฏิบัติได้

3.

ส่วนราชการมีหน้าที่ตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการตามที่ได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน ภายในกี่วัน

4.

ข้อยกเว้นในข้อใด ถือเป็นการปฏิบัติราชการ

5.

ปัจจัยใดอาจทำให้ส่วนราชการได้รับการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษเป็นบำเหน็จความชอบ

6.

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ในเรื่องใด

7.

จากข้อ 33 บุคคลใดมีหน้าที่ดูแลให้ความช่วยเหลือในการจัดทำหลักเกณฑ์ดังกล่าว

8.

แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อบริการประชาชนขับเคลื่อนโดยองค์กรใด

9.

ตาม พ.ร.ฎ.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546 คำว่า “ข้าราชการ” ไม่ได้หมายความรวมถึงข้อใด

10.

การบริหารแบบบูรณาการร่วมกันมุ่งให้เกิด

11.

ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

12.

ในกรณีที่มีการยุบเลิก โอน หรือรวมส่วนราชการใด ทั้งหมดหรือบางส่วน ห้ามมิให้จัดตั้งส่วนราชการที่มีภารกิจหรืออำนาจหน้าที่ที่มีลักษณะเดียวกันกับส่วนราชการดังกล่าวขึ้นอีก เว้นแต่มีเหตุผลดังต่อไปนี้ ข้อใดผิด

13.

หมวด 1 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 บัญญัติไว้ด้วยเรื่องใด

14.

ผู้มีหน้าที่แจ้งให้ประชาชนที่มาติดต่อได้ทราบในครั้งแรกที่มาติดต่อและตรวจสอบว่าเอกสารหลักฐานที่จําเป็นนั้นประชาชนได้ยื่นมาครบถ้วนหรือไม่ คือใคร

15.

ส่วนราชการใด ที่จะดําเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนนั้น จะต้องมีการกําหนดแนวทางการบริหารราชการตามข้อใด เป็นอันดับแรก

16.

พ.ร.ฎ.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 2) มีผลบังคับใช้ วันที่เท่าใด

17.

เมื่อส่วนราชการใดได้ดำเนินงานไปตามเป้าหมาย โดยไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ ให้หน่วยงานใด เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพ

18.

ตาม พ.ร.ฎ.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546 คำว่า “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่าอย่างไร

19.

ผู้มีหน้าที่จัดให้ส่วนราชการภายในกระทรวงจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย คือใคร

20.

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) เป็นปีที่เท่าใดในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู