แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ด้านการบริหารราชการ ชุดที่ 6

230
แนวข้อสอบ-ก.พ.-ภาค-ก.-ด้านการบริหารราชการ-ชุดที่-6
แนวข้อสอบ-ก.พ.-ภาค-ก.-ด้านการบริหารราชการ-ชุดที่-6

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ด้านการบริหารราชการ ชุดที่ 6

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาบริหารราชการ ชุดที่ 6 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.วิชาบริหารราชการ ชุดที่ 6

Email
Tel
1.

รายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจำปีจะต้องเสนอต่อบุคคลใด

2.

กรณีนายกรัฐมนตรีคนใหม่สั่งการให้ส่วนราชการสรุปผลการปฏิบัติราชการและให้ข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีนั้น มีวัตถุประสงค์ตามข้อใด

3.

บุคคลใดรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

4.

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสั่งราชการ

5.

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

6.

กรณีส่วนราชการจะปฏิบัติภารกิจใดจะต้องได้รับอนุญาตจากส่วนราชการอื่นตามกฎหมายนั้น ส่วนราชการที่มีอำนาจอนุญาตจะต้องแจ้งผลการพิจารณาภายในกี่วัน

7. จากคำถามในข้อ 13 กรณีเรื่องใดกฎหมายกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาเกินกว่านั้น จะต้องดำเนินการอย่างไร
8.

จากข้อ 13 และข้อ 14 กรณีส่วนราชการที่มีอำนาจอนุญาต ไม่ได้ดำเนินการให้เสร็จจนเกิดความเสียหายขึ้น บทสันนิษฐานของกฎหมายคือข้อใด 

9.

การดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐ เป็นเป้าหมายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้านใด

10.

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีผลใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด

11.

หน่วยงานใด ถือเป็นส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

12.

การกำหนดเป้าหมาย แผนการทำงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จ งบประมาณ และเผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน" ถือเป็นหลักเกณฑ์การบริหารราชการเกี่ยวกับเรื่องใด

13.

ผู้ใดมีหน้าที่จัดให้มีศูนย์บริการร่วมในกระทรวง

14.

การกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ การปฏิบัติราชการ จัดอยู่ในเป้าหมายใด

15.

การกระจายอำนาจการตัดสินใจตามข้อ 21 มิได้มุ่งผลในด้านใด

16.

การยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจเป็นอำนาจของบุคคลใดให้ความเห็นชอบ

17.

เหตุผลและความจำเป็นในข้อใดที่ใช้ประกอบการจัดตั้งส่วนราชการที่มีภารกิจลักษณะเดียวกันกับส่วนราชการที่มีการยุบ เลิก โอน หรือรวมส่วนราชการไปแล้วขึ้นใหม่

18.

จากข้อ 24 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลใด

19.

บทบัญญัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แบ่งออกเป็นกี่หมวด

20.

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับศูนย์บริการร่วม

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู