แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ด้านการบริหารราชการ ชุดที่ 5

211
แนวข้อสอบ-ก.พ.-ภาค-ก.-ด้านการบริหารราชการ-ชุดที่-5
แนวข้อสอบ-ก.พ.-ภาค-ก.-ด้านการบริหารราชการ-ชุดที่-5

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ด้านการบริหารราชการ ชุดที่ 5

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาบริหารราชการ ชุดที่ 5 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาบริหารราชการ ชุดที่ 5

Email
Tel
1.

การจัดระเบียบราชการของกระทรวง ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ต าแหน่งใดไม่ได้ถูกกำหนดไว้

2.

การกำหนดในส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองกรมขึ้นไป อยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกัน สามารถ กระทำได้โดยอาศัยกฎหมายใด

3.

ใน

การกำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองกรมขึ้นไปอยู่ในกลุ่มภารกิจเดียวกันนั้น หัวหน้า กลุ่มภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาข้าราชการ จะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งใด

 

4.

การปฏิบัติราชการของ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ขึ้นตรงต่อบุคคลใด

5.

บุคคลที่มีหน้าที่ในการวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ ในกระทรวงร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ตามมติและเป้าหมายของกระทรวง ได้แก่

 

6. ตามพ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 หากกระทรวงใดมิได้จัดให้มี กลุ่มภารกิจ และปริมาณงานมาก จะสามารถมีรองปลัดกระทรวงได้กี่คน
7.

กระทรวงใดมีการแบ่งกลุ่มภารกิจ

8.

กระทรวงมหาดไทยมีกลุ่มภารกิจ ดังนี้ข้อใดมิใช่

 

9.

กลุ่มภารกิจของกระทรวงมหาดไทยมีการบังคับบัญชาในลักษณะใด

 

10.

ในการจัดระเบียบราชการของกระทรวง ส่วนราชการใดอาจมีหรือไม่มีก็ได้

 

11.

สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องใด

 

12.

ข้อใดมิใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง

 

13.

ในการจัดระเบียบราชการในกรม โดยทั่วไปส่วนราชการใด จะต้องถูกกำหนดไว้เสมอ

 

14.

กรณีที่มีกฎหมายอื่นกำหนดหน้าที่ของอธิบดีไว้เป็นการเฉพาะ การใช้อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมายดังกล่าว อธิบดีจะต้องคำนึงถึง...

 

15. ส่วนราชการต่างๆ จะต้องจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในเรื่องใด
16.

แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการมีระยะเวลากี่ปีตามกฎหมายใหม่

17.

แผนปฏิบัติราชการตามข้อ 2. มีห้วงระยะเวลาตามข้อใด

 

18. การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ เป็นความหมายตามข้อใด
19.

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด

 

20.

กรณีตามข้อใดซึ่งสำนักงบประมาณมีอำนาจพิจารณาไม่จัดสรรงบประมาณให้แก่ส่วนราชการ

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู