แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ด้านการบริหารราชการ ชุดที่ 4

225
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาบริหารราชการ ชุดที่ 4
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาบริหารราชการ ชุดที่ 4

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาบริหารราชการ ชุดที่ 4

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาบริหารราชการ ชุดที่ 4 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.วิชาบริหารราชการ ชุดที่ 4

Email
Tel
1.

กรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมดความจำเป็น หากต้องการที่จะยุบกรมดังกล่าว จะต้องตราเป็น กฎหมายใด

2.

การแบ่งส่วนราชการภายในกรม จะต้องตราเป็นกฎหมายข้อใด

3.

ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการยุบเลิกกรม

4.

หน่วยงานใดมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ให้แบ่งส่วนราชการภายในของกรมการ ปกครอง

5.

บุคคลใดเป็นผู้รับผิดชอบในการก าหนดนโยบายเป้าหมาย และผลสำฤทธิ์ของงานในสำนัก นายกรัฐมนตรี

6. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ต้องคำพิพากษาให้จำคุก หรือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกสิ้นสุดลงในระหว่างที่รอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่นั้น คณะรัฐมนตรีชุดเดิม จะต้องทำอย่างไร
7.

อำนาจนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล กำหนดไว้ในมาตราใดและมีกี่ข้อ

8.

ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

9.

กรณีจำเป็นนายกรัฐมนตรีสามารถยังยั้งการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใดบ้าง หากหน่วยงาน นั้น ปฏิบัติราชการขัดต่อนโยบายของรัฐบาล

10.

นายกรัฐมนตรีสามารถยับยั้งการปฏิบัติราชการของส่วนราชการท้องถิ่นได้ในกรณีใด

11.

ข้อใดมิได้เป็นอำนาจการบังคับของนายกรัฐมนตรี

12.

ข้อใดผิด

13.

ระเบียบปฏิบัติราชการที่นายกรัฐมนตรีได้วางขึ้น เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดย รวดร็วและมีประสิทธิภาพตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินก าหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อใด

14.

บุคคลตามข้อใด เป็นข้าราชการเมือง

15.

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องใด

16.

บุคคลตามข้อใดต่อไปนี้อาจเป็นข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการพลเรือนสามัญก็ได้

17.

ข้อใดมิใช่อำนาจของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

18. ตำแหน่งใดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมิได้กำหนดไว้
19.

ส่วนราชการใดต่อไปนี้ ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

20.

การจัดตั้งสำนักนโยบายและแผน เป็นส่วนราชการภายในกระทรวง จะสามารถกระท าได้โดยวิธีใด

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู