แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ด้านการบริหารราชการ ชุดที่ 3

225
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาบริหารราชการ ชุดที่ 3
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาบริหารราชการ ชุดที่ 3

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาบริหารราชการ ชุดที่ 3

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาบริหารราชการ ชุดที่ 3 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.วิชาบริหารราชการ ชุดที่ 3

Email
Tel
1. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มีกี่หมวด กี่มาตรา
2.

การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์

3.

ให้มี “คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม” คณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า ….

4.

กระทรวง” หมายความรวมถึง…………..

5.

กรรมการ ในคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม มีวาระการดํารงตําแหน่ง นับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

6.

ข้าราชการพลเรือนที่ถูกให้ออกจากราชการให้อุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ภายในกี่วัน นับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคําสั่ง

7.

การจ่ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งให้ข้าราชการพลเรือนให้เป็นไปตามข้อใด

8.

ข้อใด ไม่ใช่ “ลักษณะ” ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

9.

อ.ก.พ. จังหวัด ใครเป็นประธาน

10.

ข้อใดคือความหมายของ “ข้าราชการฝ่ายพลเรือน”

11.

ข้อใดเป็นหลักการในการบริหารราชการตาม พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

12.

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 2534 ได้วางแนวทางการจัดสรรงบประมาณและการ บรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. จะต้องเป็นไปตามหลักการใด

13.

การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีรูปแบบใด

14.

การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ของส่วนราชการต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จะต้องคำนึงถึง

15.

ข้อใดเป็นการบริหารราชการส่วนกลาง

16.

ส่วนราชการใด ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

17.

โดยทั่วไปการจัดการจัดตั้ง การรวม การโอน กระทรวง ทบวง กรม จะต้องตราเป็นกฎหมายใน ลำดับใด

18.

ข้อใดผิด

19.

หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแล ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ มิให้มีการกำหนดตำแหน่ง หรือ อัตรากำลังของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบสาม ป.

20.

หากกรมการปกครอง จะเปลี่ยนชื่อเป็นกรมการความมั่นคงภายใน จะต้องตราเป็นกฎหมายใด

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู