แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ด้านการบริหารราชการ ชุดที่ 2

225
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาบริหารราชการ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาบริหารราชการ ชุดที่ 2

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาบริหารราชการ ชุดที่ 2

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาบริหารราชการ ชุดที่ 2 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.วิชาบริหารราชการ ชุดที่ 2

Email
Tel
1.

อธิบดี” หมายถึงข้อใด

2.

การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คํานึงถึงระบบคุณธรรมดังต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่

3.

เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัย ให้ดำเนินการตามข้อใด

4.

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

5.

ให้มีกรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.พ. ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านต่างๆ จํานวนเท่าใด

6.

สำนักงาน ก.พ. มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่

7.

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ใครเป็นผู้รักษาการ

8.

ข้อใดไม่ใช่ ระดับตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

9.

ระดับตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีดังต่อไปนี้ ข้อใดผิด

10.

ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระทำการในข้อใดเป็นลำดับแรก

11.

ข้าราชการพลเรือนสามัญผ้ใดถึงแก่ความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ผ้นั้นเป็นกรณีพเศษเพื่อประโยชน์ในการคํานวณบาเหน็จบำนาญ หรือให้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามข้อใด

12.

มาตรา 39 วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําปี และการลาหยุดราชการของข้าราชการพลเรือน ให้เป็นไปตามข้อใด

13.

ข้อใดไม่ใช่ คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน

14.

ข้อใดคือความหมายของ “ข้าราชการพลเรือน”

15.

การร้องทุกข์ที่เกิดจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ให้ร้องทุกข์ต่อข้อใด

16.

ให้มี “คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม” จำนวนกี่คน

17.

โทษทางวินัยมี 5 สถาน ข้อใดไม่ใช่

18.

ให้มีสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรียกโดยย่อว่า “สํานักงาน ก.พ.” โดยมีเลขาธิการ ก.พ.  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและบริหารราชการของสํานักงาน ก.พ. ขึ้นตรงต่อใคร

19.

ข้อใดไม่ใช่เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

20.

ก.พ. ใครเป็นประธาน

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู