แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ด้านการบริหารราชการ ชุดที่ 1

221
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาบริหารราชการ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาบริหารราชการ ชุดที่ 1

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาบริหารราชการ ชุดที่ 1

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาบริหารราชการ ชุดที่ 1 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.วิชาบริหารราชการ ชุดที่ 1

Email
Tel
1. การสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามข้อใด
2.

ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการกําหนดไว้โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื่อง ดังต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่

3.

ข้อใดไม่ใช่มีอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน ก.พ.

4.

ระดับตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีดังต่อไปนี้ ข้อใดผิด

5.

ข้าราชการพลเรือนมี 2 ประเภท อะไรบ้าง

6.

กรรมการใน ก.พ. ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้อยู่ในตําแหน่งได้คราวละกี่ปี

7. ก.พ. ย่อมาจากข้อใด
8.

ตำแหน่งใด ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ใน ก.พ.

9.

ให้มีคณะอนุกรรมการสามัญ เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. สามัญ” เพื่อเป็นองค์กรบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการต่าง ๆ ข้อใดไม่ใช่

10.

ข้อใดไม่ได้เป็น “อ.ก.พ. สามัญ”

11.

ระดับตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีกี่ประเภท

12.

ก.พ. มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อทําการใด ๆ แทนได้ เรียกโดยย่อว่า…

13.

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้ วันที่เท่าใด

14.

ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระทําการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่

15.

ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการจัดระเบียบข้าราชการพลเรือน

16.

อ.ก.พ. กระทรวง ใครเป็นประธาน

17.

ข้อใดไม่ใช่ตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ

18.

ก.พ. มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่

19.

อ.ก.พ. กรม ใครเป็นประธาน

20.

ให้มีกรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.พ. ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านต่างๆ ข้อใดไม่ใช่

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู