แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ (vocabulary) ชุด 7

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ (vocabulary) ชุด 7
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ (vocabulary) ชุด 7

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ (vocabulary) ชุด 7

ยินดีต้อนรับสู่หน้า  แนวข้อสอบ vocabulary ชุดที่ 7

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ (vocabulary) ชุดที่ 7

Email
Tel
1. Try and be a little more cheerful because if you don't bear _________ soon, you'll make everyone else miserable.
2. We were in a small rowing boat and were terrified that the steamer hadn't seen us as it was bearing _________ on us.
3. Quite honestly the two cases are so completely different that they really don't bear _________
4. The judge dismissed the new evidence completely because it had no bearing _________  the trial.
5. She has been proved right in everything she did as the report quite clearly bears _________
6. I hope you can be patient for a little longer and bear _________ me while I try and solve the problem.
7. The director's intention in making the film was to try and _________ simplicity as seen by a child.
8. The only reason for them going to the cinema on that day was to find some form of _________
9. The film was the first to show conditions in which poor people lived and as such was to _________ future directors.
10. The critics _________ to praise the work of this director whatever films he makes.
11. Her latest film _________ its object in a very short space of time, which was to shock.
12. Very often someone will give a _________ of a film and when you see it for yourself, it's quite different.
13. In the making of the film the direction is quite _________ from the financing of the project.
14. The theme of the second film is quite simply a _________ of the first.
15. The delay in _________ the film to the general public was because certain scenes were considered tasteless.
16. The fans outside the cinema on the first showing of the film were unwilling to _________ until all the stars had gone home.
17. It's difficult to see how to get out of this situation because we're between a rock and a _________ place.
18. I hope you will be patient and _________ with me a minute.
19. You fill in those forms on a weekly _________
20. We don't know precisely how much it will cost but I could give a _________ figure of 6 million dollars.
21. It was one of those sights that you never forget it was _________
22. It's difficult to say exactly how many people are involved but I would say _________ 50.
23. I really think we should talk about the subject we wanted to in the first place and _________ the issue.
24. _________ I couldn't agree with you more.
25. We regret to announce that the 10.45 for London is now out of service because the driver is having a nervous _________
26. There was in fact a small fire in the train on platform 6 but we're glad to tell you that the flames have been _________
27. This is a general notice for all passengers: the restaurant in the main _________ is now open.
28. We thought for a moment that the 10.45 for London might be about to catch fire but it was a _________ alarm.
29. Severe storms last night together with heavy rainfall means that some of the lines of the station are now _________
30. The small cafe situated near platform 6 is now _________ free cups of tea to those waiting for the London train.