แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ (vocabulary) ชุด 6

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ (vocabulary) ชุด 6
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ (vocabulary) ชุด 6

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ (vocabulary) ชุด 6

ยินดีต้อนรับสู่หน้า  แนวข้อสอบ vocabulary ชุดที่ 6

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ (vocabulary) ชุดที่ 6

Email
Tel
1. It is admirable that Ms. Jin wishes to handle all transactions by ____, but it might be better it several people shared the responsibility.
2. This new highway construction project will help the company _____.
3. Ms. Pate has handed in an ___ business plan to the director.
4. Recent changes in heating oil costs have affected ______ production of furniture.
5. Small-company stocks usually benefit _______ the so-called January effect that causes the price of these stocks to rise between November and January.
6. Mr. Dupont had no ______ how long it would take to drive downtown.
7. This fiscal year, the engineering team has worked well together on all phases of project __________.
8. Passengers should allow for ______ travel time to the airport in rush hour traffic.
9. Contracts must be read ________ before they are signed.
10. The first year's sales of the new calculator were so _____ that the firm decided to withdraw it from the market.
11. Please _________ your tight number at least 24 hours in advance.
12. Any unsatisfactory Item must be returned within 30 days and ______ by the original receipt from this Store.
13. That is the position for ________ Mr. Kaslov has applied, but a final decision has not yet been mace.
14. _____ higher ticket prices this year, attendance at area theaters remains above average.
15. We have approached the proposal with a good deal of _____ since some of the ideas put forward are very unconventional.
16. Ms.Lee did _______ good work on that project that she was quickly offered a promotion.
17. Staff members are reminded that professional _______ is a daily requirement of the company.
18. From an investor's viewpoint, getting _______ advice is the key to making sound investment decisions.
19. Mr. Kekkonen accused Boris of _______ when he handed in his report a week late.
20. This identification card is valid as long as your policy remains in ________
21. Automobiles are put ______ of gear by moving the gearshift to neutral.
22. Today many managers reward only good performers and tend to dismiss ________ employees more frequently.
23. I ________ a heavy workload this month.
24. It is worth examining the ________ nations can take to facilitate the removal of trade barriers.
25. Dance lathe subject of ________ movies playing over the holiday season.
26. Quarterly earnings are ________ reported to the shareholders.
27. We all have our ________ to bear so I should be grateful if you would stop complaining all the time.
28. As we have all worked very hard this year, I'm hoping that our efforts will bear ________
29. I fully understand your comments and bearing those in ________ I have made the appropriate decision.
30. We were in a small rowing boat and were terrified that the steamer hadn't seen us as it was bearing ________ on us.