แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ (vocabulary) ชุด 5

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ (vocabulary) ชุด 5
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ (vocabulary) ชุด 5

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ (vocabulary) ชุด 5

ยินดีต้อนรับสู่หน้า  แนวข้อสอบ vocabulary ชุดที่ 5

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ (grammar) ชุดที่ 5

Email
Tel
1. The clerk ______ the computer manual from the secretary.
2. The board of directors will meet _______ October 10.
3. The personnel director screened the job applicants ____ arranging interviews.
4. A good chef is always ready to ______ recipes.
5. The airport was ______ Mr. Debionne had expected.
6. ______ 5.00, the subway becomes very crowded.
7. Meetings are scheduled ______ in the first floor auditorium.
8. Ms. Mosley is ______ member of our advertising team.
9. The bookcase is ______ the door.
10. The sales representative's presentation was difficult to understand ______ he spoke very quickly.
11. The Customers were told that no ______ could be made on weekend nights because the restaurant was too busy.
12. Mr. Gonzales was very concerned _____ the upcoming board of directors meeting.
13. Ms. Galera gave a long _____ in honor of the retiring vice president.
14. Any person who is _____ in volunteering his or her time for the campaign should send this office a letter of intent.
15. Employees are ________ that due to the new government regulations, there is to be no smoking in the factory.
16. Because we value your business, we have ________ for card members like you 10 receive one thousand dollars of complimentary life insurance.
17. The president of the corporation has _______ arrived in Copenhagen and will meet with the Minister of Trade on Monday morning.
18. A free watch wilt be provided with every purchase of $20.00 or more for a ______ period of time.
19. Answering telephone calls is the _________ of an operator.
20. Although the textbook gives a definitive answer. The managers will look for _______ own creative solutions.
21. All full-time staff are eligible to participate in the revised health plan, which becomes effective the first _______ the month.
22. ____ has the marketing environment been more complex and subject to change.
23. The auditor's results for the five-year period under study were ______ the accountant's.
24. Please ______ photocopies of all relevant documents to this office ten days prior to your performance review date.
25. Initial _______ regarding the merger of the companies took place yesterday at the Plaza Conference Center.
26. On international shipments, all duties and taxes are paid by the _______
27. Because of _____ weather conditions, California has an advantage in the production of fruits and vegetables.
28. The firm is not liable or damage resulting from circumstances _____ its control.
29. It has been predicted that an ______ weak dollar will stimulate tourism in the United States.
30. It has been suggested that employees ______ to work in their current positions until the quarterly review is finished.