แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ (vocabulary) ชุดที่ 2

1509
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ (vocabulary) ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ (vocabulary) ชุดที่ 2

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ (vocabulary) ชุดที่ 2

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ vocabulary ชุดที่ 2 (New)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ vocabulary ชุดที่ 2

Email
Tel
1.

The book _______ to a number of interesting research studies which I would really like to find out more about.

2.

Why not buy the dress on ______ then you can take it back if it doesn't fit your mother.

3.

The boys ran out of the old man's garden when he _______ his fist and shook his stick at them.

4.

The country has few natural resources and its economy has been _______ for some time now.

5.

It was a close _______ but we just made it to the airport on time for our flight.

6.

All sides have to accept that the arbitrator's decision will be _______.

7.

In the course of his long life in business George G. Matthews _______ a substantial fortune.

8.

I'm afraid we got our _______ crossed. I thought my husband would be picking up the children and he thought I was doing it.

9.

_______ to popular belief, Pluto is not a planet.

10.

Marlene is quite _______ - I don't know she manages to fit everything in.

11.

Serena is still _______ ignorant of the fact that she is about to be made redundant.

12.

The _______ of things was that he was sacked from a job that he had held for over twenty years.

13.

Do you have any figures showing the _______ of left-handedness is in the general population?

14.

The UN has called for an immediate _______ of hostilities.

15.

The weather is going to change soon . I can feel it in my _______ .

16.

In her speech the Prime Minister _______ tribute to the valuable contributions to society made by voluntary organisations.

17.

If you say you'd like _______ of cream on you're your strawberries then you don't want very much cream.

18.

Sometimes a pension can provide you with a _______ sum on retirement as well as or instead of a monthly income.

19.

The children's interest in playing the game soon ______

20.

Anyone who lies under oath will be charged with _______ the course of justice.

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู