แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 8

337
แนวข้อสอบ-ก.พ.-ภาค-ก.-วิชาภาษาอังกฤษ-พื้นฐาน-ชุดที่-8
แนวข้อสอบ-ก.พ.-ภาค-ก.-วิชาภาษาอังกฤษ-พื้นฐาน-ชุดที่-8

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 8

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 8 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 8

Email
Tel
1. There are a lot more television ............... today than there were some twenty years ago.
2.

How was your ............... back?

3.

FATHER: "Tell me. Do you love him or not?" DAUGHTER: "Well, I'm very ............... of him."

4.

Sorry, it's much too expensive for me; I can't ............... it.

5.

His friends advised him to see a doctor about his headaches, but he ............... to listen to them.

6.

How did they ............... when they heard the price?.

7.

It takes a lot of patience to ............... hyperactive children because of their low level of concentration.

8.

Don't ............... to call me if you need help.

9.

The concert was called ............... because of the heavy rain.

10.

It is not often that we get a(n) ............... to meet a film star.

11.

The pirates ............... the treasure on a desert island.

12.

Aren't you going to ............... me to your friend?

13.

She isn't very ............... with her friends at school.

14.

Plants absorb water from the soil through their ............... .

15.

They didn't stay for supper. They weren't ............... .

16.

There were three ............... helping the two doctors in the operating theatre.

17. According to the Marxist doctrine, it is the workers that should ............... the world.
18.

The office is on the second floor of the building. It is 200 square meters in ............... .

19.

He usually reads the sports ............... of the newspaper first.

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู