แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 7

371
แนวข้อสอบ-ก.พ.-ภาค-ก.-วิชาภาษาอังกฤษ-พื้นฐาน-ชุดที่-7
แนวข้อสอบ-ก.พ.-ภาค-ก.-วิชาภาษาอังกฤษ-พื้นฐาน-ชุดที่-7

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 7

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 7 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 7

Email
Tel
1.

She has been working for that firm ............... since she left school.

2.

I don't think you can do it ............... yourself.

3.

............... have you been sitting here in the dark all by yourself?

4. By the time the doctor ............... here, it'll be too late to do anything for her
5.

The baby ............... very quiet until that terrible noise outside started.

6.

"Whose books are these?" "They are ............... ."

7.

The baby didn't get much sleep. We didn't ............... .

8.

She can express herself quite well in Turkish. And so ............... .

9.

She didn't want ............... anything that would influence his decision.

10.

"I want you ............... your attention on the picture," said the teacher.

11.

Excuse me. I'm a(n) ............... in this neighbourhood. Can you tell me what number bus will take me to the town center, please? I want to do some shopping.

12.

How much must I ............... a good second-hand car?

13.

It's getting quite ............... . I think it's going to rain soon.

14.

The ............... today is full of the news of yesterday's concert.

15.

It's a very ............... picture. I laugh at it all the time.

16.

Nobody gave him a hand. He did it on his ............... .

17.

GNP stands for "gross ............... product

18. He received another letter from the ............... demanding more money.
19.

"How much is the ............... ?" she asked the bus conductor.

20.

Come to Turkland, and ............... all these places where history lives on.

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู