แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 6

296
แนวข้อสอบ-ก.พ.-ภาค-ก.-วิชาภาษาอังกฤษ-พื้นฐาน-ชุดที่-6
แนวข้อสอบ-ก.พ.-ภาค-ก.-วิชาภาษาอังกฤษ-พื้นฐาน-ชุดที่-6

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 6

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 6 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 6

Email
Tel
1.

DADDY: "Where's Ali?" MOMMY: "He ............... out again."

2.

Hello, Ali. Where ............... all day long ?

3.

Everybody ............... coming, aren't they?

4.

Everybody knows it, ............... ?

5.

Everything ............... in good order, ............... ?

6.

Leave it outside, ...............

7.

Somebody is knocking at the door. ............... answer it?

8.

By the time we ............... to the theatre, the first act had already begun.

9.

My parents have been married for 24 years. Next year they ............... for 25 years."

10.

.............. you like to eat out tonight?

11.

I'm so worried about him. He drives his car much too ............... .

12.

The bus ............... in ten minutes

13.

I've eaten all of ............... ; will you give me some of ................ ?

14.

Ali said that ............... .

15.

She makes all ............... own clothes ............... .

16.

............... D(d)onkeys are said to be stupid animals.

17.

I ............... any camels before we moved to Denizli

18.

I can't find my keys ............... . I seem to have lost them.

19.

I'm sure they must be here ............... .

20. I've looked for them ............... , but I can't find them

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู