แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 5

266
แนวข้อสอบ-ก.พ.-ภาค-ก.-วิชาภาษาอังกฤษ-พื้นฐาน-ชุดที่-5
แนวข้อสอบ-ก.พ.-ภาค-ก.-วิชาภาษาอังกฤษ-พื้นฐาน-ชุดที่-5

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 5

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 5 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 5

Email
Tel
1.

Let's change the subject, ............... ?

2.

............... you give me a hand with this heavy suitcase?

3.

.............. wouldn't ever need such a useful instrument?

4. This is ............... exciting book I've ever read in my life!
5.

This ............... look like my overcoat; it ............... yours.

6. Would you like .............. more tea? I'd like you to have .............. more.
7.

I'd rather be a hammer ............... a nail.

8.

He ............... read a lot when he ............... a child.

9.

By the time we got home, it ............... raining.

10.

By the time we get home, it ............... raining.

11.

This place ............... certainly ............... a lot since the last time we were here.

12.

METİN: "Tell me in earnest. Which of these two girls do you want to marry?" ÇETİN: ".............. ."

13.

Don't make .............. noise. Your father wants to get ............... sleep.

14.

He ............... already left when we .............. there.

15.

What ............... will happen tomorrow?

16.

............... front door of ............... house was left open

17.

.............. birds can fly very high in ............... sky.

18.

Here ............... the suit-cases. ............... one is yours?

19.

He was born ............... eleven p.m. ............... March 26th ............... the year 1987.

20. His brother ............... in a bank for twenty years. Then he gave it up.

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู