แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ (sentence) ชุดที่ 2

1417
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ (sentence) ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ (sentence) ชุดที่ 2

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ (sentence) ชุดที่ 2

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ Sentence ชุดที่ 2 (New)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ Sentence ชุดที่ 2

Email
Tel
1.

When I said the correct answer, the teacher told me that I was ______.

2.

When I came to the ______ question, I was glad the test was almost ______.

3.

He finally finished the ______ puzzle. It was quite a challenge.

4.

The ______ recipe had very few ingredients.

5.

I love to play with my ______ friend.

6.

The kids were ______ by the haunted house. They wanted to run away and hide!

7.

My face and my twin brother’s face are ______ . Everyone says we look ______.

8.

The ______ woman had many wrinkles and grey hair. She was born in 1926.

9.

To ride the roller coaster, you must be at ______ four feet tall.

10.

If you do well on tests, people might say you are ______.

11.

One of the most powerful pressure groups in the country is the road and car _______, which opposes any legislation that will increase taxes specifically for them.

12.

It's as if that silly argument we had has driven a _______ between us and we've lost all our old closeness.

13.

Unfortunately, his report doesn't _______ with what we've learnt from other sources.

14.

I'm afraid that argument really doesn't hold _______

15.

I'm looking forward to meeting your new boss — you've been _______ his praises ever since he arrived.

16.

I'd like to _______ my argument with an anecdote whose significance will soon become apparent.

17.

Ever year many small companies get _______ up by large multinationals.

18.

Not many people are good at assessing their own abilities and Mark must be _______ for recognising that he would never become a great musician.

19.

James never really broke the rules but he did _______ them a little bit when it suited him.

20.

Although the twins look identical, they have widely _______ opinions on almost every topic under the sun.

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู