แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ grammar ชุด 6

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ grammar ชุด 6
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ grammar ชุด 6

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ grammar ชุด 6

ยินดีต้อนรับสู่หน้า  แนวข้อสอบ grammar ชุดที่ 6

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ (grammar) ชุดที่ 6

Email
Tel
1. Supersonic transport ................ the Concorde will probably be widely accepted as soon as problems of noise and atmospheric pollution are resolved.
2. Anyone reproducing copyrighted works without permission of the holders of the copyrights ................ breaking the law.
3. In ancient times and throughout the middle ages, many people believed that the earth ................ motionless.
4. Nitrogen must be ................ with another element such as hydrogen or oxygen to be useful in agriculture or industry.
5. Oscillatona, one of the few plants that can move about, ................ a wavy, gliding motion.
6. John F. Kennedy was the youngest president of the United States and ................ to be assassinated.
7. A ................ is a person who searches for valuable minerals.
8. Double-stars orbit ................
9. Green and magenta are complementary colors located opposite each other on the color wheel, ................
10. ................ thought was given, but all was not approved.
11. ................ poetry is more enjoyable when it is read aloud.
12. Starfishes and sea urchins, members of the echinoderms or spiny skinned animals, are particularly ................ because of their unusual structures.
13. Since lightning was probably significant in the formation of life, understanding it might help us ................ life itself.
14. The practical and legal implications of euthanasia, the practice of causing the death of a person suffering from an incurable disease, are so controversial ................ it is illegal in most countries.
15. I used to earn ................ money, but then I lost my job.
16. If the oxygen supply in the atmosphere ................ replenished by plants, it would soon be exhausted.
17. The exam results could ................ your career.
18. Three dangerous criminals escaped ................ prison yesterday.
19. Civil engineers had better ................ to use steel supports in concrete structures built on unstable geophysical sites.
20. Because ................ food is as nutritious for a baby as its mother's milk, many women are returning to the practice of breast feeding.
21. They discussed the matter calmly and ................
22. The decomposition of microscopic animals at the bottom of the sea results in an accumulation of ................ in porous rocks.
23. When Franklin Roosevelt decided to run for a fourth term, the opposition said that he was ................
24. The lights and appliances in most homes use alternating current ................
25. The consistency of protoplasm and that of glue ................
26. A vine climbs from one tree to another, continuing to grow and support itself even when the original supporting tree is ................ longer alive.
27. The battle field was a ................ sight.
28. Products in this shop were ................ arranged, displayed, presented on the shelves.
29. t is essential that cancer ................ diagnosed and treated as early as possible in order to assure a successful cure.
30. Research in the work place reveals that people work for many reasons ................