แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ grammar ชุด 5

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ grammar ชุด 5
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ grammar ชุด 5

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ grammar ชุด 5

ยินดีต้อนรับสู่หน้า  แนวข้อสอบ grammar ชุดที่ 5

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ (vocabulary) ชุดที่ 5

Email
Tel
1. All of them are freshmen, ............. whom come from countryside.
2. All the cereal grains .......... grow on the prairies and plains of the United States.
3. To relieve pain caused by severe burns, prevent infection, and treat for shock, ............
4. A vacuum will neither conduct heat nor .............
5. Often a team of engineers is ..............
6. Your mistakes in composition are similar .............. his.
7. Goods for sale at .....................prices.
8. The flag of the original colonies may or may not have been ..................by Betsy Ross during the revolution.
9. Optical fibers .................... to deliver laser light.
10. Every country ..................a national flag.
11. They discussed the matter calmly and .................
12. The decomposition of microscopic animals at the bottom of the sea results in an accumulation of ................. in porous rocks.
13. When Franklin Roosevelt decided to run for a fourth term, the opposition said that he was .................
14. The lights and appliances in most homes use alternating current .................
15. The consistency of protoplasm and that of glue .................
16. A vine climbs from one tree to another, continuing to grow and support itself even when the original supporting tree is ................. longer alive.
17. The battle field was a ................. sight.
18. Products in this shop were ................. arranged, displayed, presented on the shelves.
19. t is essential that cancer ................. diagnosed and treated as early as possible in order to assure a successful cure.
20. One of Shaw's .................., "Pygmalion", was the story that formed the basis for the musical play "my fair lady".
21. Both liquids and gases flow freely from a container because they have .................
22. Seals can .................  because they have a thick layer of blubber under their fur.
23. Research in the work place reveals that people work for many reasons .................
24. I believe ................. things openly.
25. ................. owe much of their success as a group to their unusual powers of migration.
26. Although exact statistics vary because of political changes, ................. separate nation states are included in the official lists at any one time.
27. Nerve impulses ................. to the brain at a speed of about one hundred yards per second.
28. The U.S. postal service policy for check approval includes a requirement that two pieces of identification .................
29. I saw a sample ............... her work and it was quite impressed.
30. ................. like "Macdonalds" and "Kentucky fried chicken" have used franchising to extend their sales internationally.