แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ grammar ชุด 3

2687
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ (grammar) ชุดที่ 3
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ (grammar) ชุดที่ 3

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ (grammar) ชุดที่ 3

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ (grammar) ชุดที่ 3 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ grammar 3

Tel
1.

Read each sentence to find out whether there is any grammatical error.


He has taken care to (1)
compliance with the norms (2)
so he expects the proposal (3)
to be approved without delay (4)
No error (5).

2.

Read each sentence to find out whether there is any grammatical error .


Under the terms of the new deal (1)
the channel can broadcast (2)
the next cricket tournament to be (3)
played among India and Australia (4)

3.

Read each sentence to find out whether there is any grammatical error .


Our equipment gets damage (1)
very often in summer (2) 
because there are (3)
frequent power cuts (4)

4.

Read each sentence to find out whether there is any grammatical error .


We have received many (1)
of the letters from customers (2)
asking us to extend (3)
the deadline to repay their loans (4)

5.

Read each sentence to find out whether there is any grammatical error.


Since I had lived there (1)
for many years the villagers (2)
were very comfortable talked (3)
to me about their problems (4)

6.

Read each sentence to find out whether there is any grammatical error.


We have been under (1)
a lot of pressure to (2)
open fifty new stores (3)
by the ending of the year (4)

7.

Read each sentence to find out whether there is any grammatical error.


The government has (1)
launched many creative schemes (2)
to make bank services (3)
available to everyone (4)

8.

Read each sentence to find out whether there is any grammatical error.


The company is in debt (1)
and has been unable (2)
to pay their employee’s salaries (3)
for the past six months (4)

9.

Read each sentence to find out whether there is any grammatical error.


This is turned out to be (1)
one of our most successful projects (2)
and we have made quite (3)
a large profit from it (4)

10.

Read each sentence to find out whether there is any grammatical error.


A non-banking financial company is a (1)
financial institution similarly to a bank (2)
but it cannot issue (3)
cheque books to customers (4)

11.

We ________ a lovely three weeks in the south of Spain last year.

12.

Mary is _____ teacher..

13.

_____ go for a walk?

14.

Jenny ___________ tired.

15.

" ___________ is she?" "She's my friend from London"

16.

Today is Wednesday. Yesterday it ___________ Tuesday.

17.

It's Thursday today. Tomorrow it ___________ Friday.

18.

I spend too much time ________. I'd like ________ more time for myself and my family.

19.

I ________ been hit by a car, but luckily I just managed to get out of the way

20.

I didn't see ___ today.