แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ grammar ชุด 1

3348
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ (grammar) ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ (grammar) ชุดที่ 1

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ (grammar) ชุดที่ 1

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ Grammar ชุดที่ 1 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ Grammar ชุดที่ 1

Email
Tel
1.

How ________________ renew a passport?'


Complete the sentence with the correct order of adverb of frequency.

2.

'The stairs are wet and slippery. Walk _________.'


Fill the gap using an adverb.

3.

'I saw a great film.'


'I ________ a great film.'


The first sentence is in past tense. Fill the gap in the second sentence to convert the first sentence into present perfect simple tense.

4.

'In the last few months, competition has become ___________.'


Fill the gap with the appropriate comparative adjective.

5.

'The selection committee will interview the candidates next week.'


'The candidates _________________ by the selection committee next week.'


The first sentence is in active voice. The second sentence is the passive voice form of the first sentence. Fill the gap by choosing from the following options.

6.

'I intend to _____ to my boss about my salary.'


Fill the gap with the appropriate word from the following options.

7.

'There wasn't enough paper in the printer, ________?'


Fill the gap with a suitable question.

8.

'No one was allowed to use any written materials ______ the exam.'


Fill the gap by using the appropriate preposition.

9.

'He ______ at the seminar on Thursday because he was sick.'


Fill the gap to complete the sentence in simple past tense.

10.

'He is a well known architect. His designs won an international award last year.' 'He is a famous architect _____ designs won an international award last year.'


The first two sentences are made into a single sentence by placing which relative pronoun in the gap?

11.

I ...... to him for the past month

12.

Professionals ....... as doctors and lawyers

13.

The dog's ..... the field

14.

I didn't see .....

15.

The worst play I've ..... seen

16.

..... least

17.

According .... the media

18.

She took it ...... her bag

19.

It was ...... hot to drink

20.

It was ...... hot that I couldn't drink it

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู