แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ (conversation) ชุดที่ 2

2014
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ (conversation) ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ (conversation) ชุดที่ 2

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ (conversation) ชุดที่ 2

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ conversation ชุดที่ 2 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ conversation ชุดที่ 2

Email
Tel
1.

Do you live with your parents?

2.

Hello. 26305.

3.

Do I have to get up?

4.

Do you have any money?

5.

Student : What do I have to do if I want to withdraw from the course?


Teacher : If you want to __________ the course, you have to go to the College Office.

6.

Tom : Are you going to phone Patricia again?


Peter : __________ I’ve left five messages for her, and she’s never replied

7.

William : Can you come round for a meal tonight?


Pat : Thanks very much. __________ I haven’t met you for a long time.

8.

James : What did you think of your brother’s new girlfriend?


Jane : __________ I got on with her very well

9.

Doctor : Take this medicine for a week and you'll start to feel better.


Patient : _______________________


Doctor : Are you sure? It's the best on the market.


Patient : Yes I am. Can you please prescribe another one?

10.

Jake : How did you like the movie you saw last night?


Karen : I can't say it was the best I've ever seen.


Jake : _______________________


Karen : Certainly not. Do not waste your time.

11.

Father : What? You crashed the car again?


Son : _______________________


Father : I'm sure it wasn't. This is the third accident you have had this year.


Son : You're very angry now, dad. We had better talk about this later on.

12.

Chuck : _______________________


Sue : Why do you think so?

Chuck : Whenever we meet, she pretends not to see me.


Sue : I don't thin k it's because she hasn't got over her anger. She's having a bad time at work nowadays.

13.

Tom : _______________________


Mary : Are you kidding? We are in June.


Tom : So what? What's wrong with June?


Mary : The right time to trim your roses is the beginning of winter, when they lose their flowers.

14.

A: What school do you go to, George?


B: I go to Highton Secondary School.


A: _____________________


B: No, It is about 5 kilometres away.

15. Your new question!
16.

A: What is your favourite subject?


B: My favourite subject is English.


A: _____________________________


B: Yes, but I like doing homework.

17.

A: __________________________.


B: Wow! There are a lot of people. Your school is bigger than my school.

18.

A: _____________________


B: We have eight a day.They are 40 minutes long.

19.

A: Do you have to wear school uniform?


B: ________________________


A: So, you are lucky.


B: Yes, wearing school uniform is not compulsory in my school.

20.

A: How many girls are there in your class?


B: There isn't any girl in my school.


A: Really? Why?


B: Because__________________

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู