แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ (Vocabulary)

6878
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ (Vocabulary)
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ (Vocabulary)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ Vocabulary

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ vocabulary ชุดที่ 1 (New)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ vocabulary ชุดที่ 1

Email
Tel
1.

The government is doing all it can to _______ war on dangerous driving.

2.

Tamara has set her _______ on becoming a ballet-dancer.

3.

A great deal can be _______ about the composer's state of mind from his works at this period.

4.

It's always nice to see Bella . she's such a _______ of sunshine.

5.

I'm sure I was invited to join the committee as the _______ woman.

6.

The nuclear industry _______ most of the country's electrical power.

7.

I don't think Paul will ever get married.he's the stereotypical _______ bachelor.

8.

It was so hot in the restaurant that, after half an hour, we were all starting to _______ .

9.

The princess's nanny's autobiography really gives the _______ on life among the royals.

10.

My sister likes wearing tight tops and close-fitting dresses but I prefer _______; sweaters and jeans.

11.

Maria and Jean had a _______ romance . they met and married within two months.

12.

We'd all been at school together for 12 years and at our leaving celebrations we _______ eternal friendship.

13.

Sources in France suggested that further _______ would be needed before they would agree to a deal.

14.

What do you _______ as the main issues affecting the situation?

15.

Take care that your love for him doesn't _______ your judgement.

16.

There is a very strong movement now against _______ sports like hunting or shooting.

17.

Most critics praise that actor's work but I think he's rather _______.

18.

I felt an _______ with the writer from his descriptions of a world that seemed to have a great deal in common with my own.

19.

The recently discovered documents _______ credence to Professor Vaughan's interpretation of events.

20.

After the football match the crowds _______ out of the stadium into the nearest bars and cafes.

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู