แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ

4617
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ 1 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ 1

Tel
1.

Once upon a time there _________ (live) a man called Damocles.

2.

Every human being is ________to the Almighty for his actions on earth.

3.

All jobs are respectable ________of their nature.

4.

I never saw such a ________ sight.

5.

Krishna and his family members were ________from the hospital after treatment for minor injuries.

6.

That table would collapse if both ________ on it.

7.

To explain her designs to his visitor, the architect ________.

8.

A herd of elephant’s ________ready to attack the lion.

9.

Our Politicians fill their _______ by exploiting the downtrodden.

10.

I am a ________reader. I have read many books.

11.

I do not want ________of these books.

12.

Vijay had to repent _______ he had done.

13.

The practice was slowly________.

14.

We see ________a box at the opera.

15.

They were talking ________the India.

16.

Rohan is well acquainted ________him

17.

Shirisha was confined ________bed due to fever.

18.

Children are the delight ________the house.

19.

I bade farewell ________my friends.

20.

It is ______for everyone to abide by the laws of the land.