วิชาภาษาไทย

วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ความเข้าใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย
การใช้ภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย (อุปมาอุปไมย) ชุดที่ 2

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย (อุปมาอุปไมย) ชุดที่ 2

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย (อุปมาอุปไมย) ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 5

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 5

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 5
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย (อุปมาอุปไมย) ชุดที่ 3

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย (อุปมาอุปไมย) ชุดที่ 3

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย (อุปมาอุปไมย) ชุดที่ 3
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 7

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 7

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 7
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย (การอ่านคำ)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย (การอ่านคำ)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย (การอ่านคำ)
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 8

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 8

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 8
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 9

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 9

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 9
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 10

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 10

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 10
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย (ชุดที่ 2)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย (ชุดที่ 2)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย (ชุดที่ 2)

Social

1,201แฟนคลับชอบ