หน้าแรก แนวข้อสอบ ก.พ. แนวข้อสอบ กพ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นราชการที่ดี

แนวข้อสอบ กพ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นราชการที่ดี

แนวข้อสอบ กพ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นราชการที่ดี

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี คะแนนเต็ม 50 คะแนน ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ว12-2562) มีรายละเอียด ดังนี้

  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่ม
  • ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
  • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
  • พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

ไม่มีโพสต์ที่แสดง

Social

1,412แฟนคลับชอบ