หน้าแรก แนวข้อสอบ ก.พ. แนวข้อสอบ กพ วิชาคณิตศาสตร์

แนวข้อสอบ กพ วิชาคณิตศาสตร์

แนวข้อสอบ กพ วิชาคณิตศาสตร์

  • ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
  • ความสามารถทางด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ

ไม่มีโพสต์ที่แสดง

Social

1,412แฟนคลับชอบ