สอบ ก.พ. คืออะไร ? ใครมีสิทธิ์สอบได้บ้าง ?

1576
สอบ ก.พ. คืออะไร ใครมีสิทธิ์สอบได้บ้าง
สอบ ก.พ. คืออะไร ใครมีสิทธิ์สอบได้บ้าง

สอบ ก.พ. เป็นการสอบเพื่อวัดระดับความรู้ เพื่อนำไปใช้สมัครเป็นราชการพลเมืองในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

สอบ ก.พ. คืออะไร ?

สอบ ก.พ. คือ เป็นการคัดเลือกบุคคลในระดับวุฒิการศึกษา และสาขาวิชาชีพที่แตกต่างกันออกไป เพื่อเลือกเข้ามาทำงานให้กับหน่วยงานราชการพลเมือง ถือได้ว่าการสอบ ก.พ. เป็นตัวกลางให้ผู้สนใจอยากสมัครเข้าราชการนั่นเอง

ก.พ. เป็นชื่อย่อของ “คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน” โดยมีหน้าที่เป็นคณะกรรมการที่ต้องรับผิดชอบด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคลากรของภาครัฐ โดยระบบการจัดสอบนี้นอกเหนือจากทำหน้าคัดเลือก เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมตามตำแหน่งหน้าที่ ในแต่ละหน่วยงานแล้วนั้น การสอบก.พ. ยังเป็นตัวชี้วัดและให้โอกาสผู้ที่สนใจอยากจะเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐได้เป็นอย่างดี โดยการสอบ ก.พ. นั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

 • สอบภาค ก. คือ การสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป โดยการสอบข้อเขียน เป็นการทดสอบระดับเชาวน์ปัญญา
 • สอบภาค ข. คือ การสอบภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ซึ่งเป็นการสอบข้อเขียน เน้นวิชาชีพเฉพาะตามที่ได้ ศึกษาเล่าเรียนมา
 • สอบภาค ค. คือ การสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เป็นการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ

ใครมีสิทธิ์สอบได้บ้าง ?

จากข้อมูลของสำนักงาน ก.พ. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบนั้นจำเป็นต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 • ผู้สมัครสอบต้องมีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกำหนด (เช่น ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง, ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย, ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ฯลฯ)
 • พระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบได้
 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561

ระดับการศึกที่จำเป็น

 • ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ระดับวุฒิปริญญาตรี
 • ระดับวุฒิปริญญาโท