สอบ ก.พ. ภาค ก. ปี 2563 มีให้เลือก 2 แบบ (ทั้งแบบ Paper & Pencil และแบบ e-Exam)

1059
สอบ ก.พ. ภาค ก. ปี 2563 มีให้เลือก 2 แบบ (ทั้งแบบ Paper & Pencil และแบบ e-Exam)
สอบ ก.พ. ภาค ก. ปี 2563 มีให้เลือก 2 แบบ (ทั้งแบบ Paper & Pencil และแบบ e-Exam)

การสอบแบบ Paper & Pencil

การสอบแบบแรก PAPER & PENCIL (แบบกระดาษ) มีที่นั่งให้สูงถึง 500,000 ที่นั่ง และยังมีจำนวนศูนย์สอบถึง 15 ศูนย์สอบ โดยได้ทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 6 – 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งจำเป็นต้องมีระดับวุฒิการศึกษาที่จำเป็นในการสมัครสอบแบบ PAPER & PENCIL ดังนี้

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.)และ อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ระดับปริญญาตรี
 • ระดับปริญญาโท

การสอบแบบ E-Exam

การสอบแบบที่สอง คือ การสอบแบบ E-Exam มีที่นั่งในการสอบจำนวน 26,520 ที่นั่ง และมีศูนย์สอบจำนวน 9 ศูนย์สอบ โดยได้ทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ไปถึงจนกว่าจะเต็มโควต้า หรือจะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 หากยังมีผู้สมัครสอบไม่เต็ม โดยจำเป็นต้องมีวุฒิที่ใช้ในการสมัตรสอบแบบ E-Exam ดังนี้

 • ระดับปริญญาตรี
 • ระดับปริญญาโท

สถานที่ศูนย์สอบแบบ E-EXAM

 • สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย : ตึก S1
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา

*สุดท้ายนี้นี้การสอบทั้ง 2 แบบ ได้ถูกเลื่อนการสอบออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 โดยสามารถติดตามข่าวสารจากสำนักงานโดยตรงได้ที่ https://www.ocsc.go.th/