การสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาที่ใช้สอบ จำนวนข้อ และคะแนนการสอบ

1720
การสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาที่ใช้สอบจำนวนข้อ และคะแนนการสอบ
การสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาที่ใช้สอบ จำนวนข้อ และคะแนนการสอบ

การเตรียมตัวสอบ ก.พ. โดยเฉพาะการสอบภาค ก. ซึ่งเป็นข้อสอบความรู้ทั่วไปหรือการสอบภาคแรกก่อนที่จะก้าวไปสู่การสอบภาค ข.และภาค ค.ต่อไปสำหรับการสอบบรรจุเข้ารับราชการ และการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมในการสอบที่ดี นอกจากการติวสอบจากติวเตอร์ก.พ. ก็คือการอ่านหนังสือและการฝึกซ้อมลองทำ แนวข้อสอบ ก.พ. เพื่อให้ทุกคนเตรียมความพร้อมสู่สนามสอบ วันนี้ ก.พ. ออนล์ มีข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่ใช้สอบ จำนวนข้อ และคะแนนการสอบ มาเป็นความรู้

การสอบ ก.พ. ภาค ก.

การสอบภาค ก. โดยทั่วไปหน่วยงานหลักที่จัดสอบคือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. นอกจากนั้นเป็นการเปิดสอบโดยส่วนราชการที่ประสงค์จะรับบุคคลเข้ารับราชการในหน่วยงานของตนโดยตรง การเปิดสอบในกรณีนี้จะเปิดสอบภาค ก. พร้อมกับการสอบ ภาค ข. และ ค. และการเปิดสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. อบจ. เทศบาล) ซึ่งทั้งสองกรณีข้อสอบความรู้ทั่วไป ใช้มาตรฐานเดียวกับการจัดสอบโดย ก.พ. และได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.พ. ก่อนที่จะดำเนินการดังกล่าวได้

วิชาที่ใช้สอบ จำนวนข้อ และคะแนนการสอบ

 สำหรับวิชาที่ใช้สอบ ก.พ. ภาค ก. เป็นการทำแบบทดสอบที่วัดระดับเชาว์ปัญญา วัดความสามารถขั้นพื้นฐานทางสติปัญญาของผู้เข้าสอบ ซึ่งเป็นพื้นฐานความรู้มาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ถึงชั้นมัธยมศึกษาข้อสอบความรู้ทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาที่ใช้สอบประกอบด้วย

  1. วิชาภาษาไทย แนวข้อสอบ ด้านการเข้าใจภาษาทดสอบโดยการอ่าน และการเขียนให้ถูกต้อง ตามหลัก จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ คะแนนเต็ม 50 คะแนน
  2. วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบ ก.พ.ภาษาอังกฤษ เป็นการทดสอบความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ เบื้องต้นจากการ ฟัง พูด อ่าน เขียน คะแนนเต็ม 50 คะแนน

ตัวชี้วัดการสอบภาค ก.

สำหรับคนที่ต้องการสอบ ก.พ. เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำเป็นจะต้องสอบภาค ก. ให้ได้ก่อน และเมื่อสอบได้แล้วก็สามารถนำไปสอบภาค ข.และภาค ค. ได้ตลอดไปจนกว่าจะสอบบรรจุเข้ารับราชการในองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ได้ โดยมีตัวชี้วัดการสอบภาค ก. 3 ทาง ดังนี้

  • ตัวชี้วัดที่ 1 วัดความสามารถทางด้านความมีเหตุผล
  • ตัวชี้วัดที่ 2 วัดความสามารถทางด้านตัวเลข
  • ตัวชี้วัดที่ 3 วัดความสามารถทางด้านภาษา

การสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาที่ใช้สอบ จำนวนข้อ และคะแนนการสอบ สำหรับคนที่อ่านหนังสือเตรียมสอบด้วยตัวเอง ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างมากเพราะสามารถหาแนวข้อสอบ ก.พ. ปีก่อน ๆ พร้อมคำเฉลยมาอ่านและทดสอบได้ ส่วนคนที่มีเวลาน้อยอาจเลือกวิธีติวสอบ จากติวเตอร์ ก.พ. ซึ่งปัจจุบันยังสามารถซื้อคอร์สออนไลน์ เรียนผ่านสื่อโซเชียลทำให้สะดวกสบายไม่ต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง