การสอบภาค ก จำเป็นต้องสอบโดยสำนักงาน ก.พ. แห่งเดียว ใช่หรือไม่

1169
การสอบภาค-ก-จำเป็นต้องสอบโดยสำนักงาน-ก.พ
การสอบภาค-ก-จำเป็นต้องสอบโดยสำนักงาน-ก.พ

การสอบ ก.พ. เพื่อบรรจุเข้าเข้ารับราชการ ถือเป็นสนามสอบที่ใหญ่ที่สุดเพราะในแต่ละปีมีคนสมัครสอบเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการสอบภาค ก. ที่เป็นข้อสอบความรู้ทั่วไป หรือการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ซึ่งเป็นสนามที่หนึ่งของการสอบ ก.พ. ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าไปทำงานให้กับหน่วยงานราชการ หลายคนอาจสงสัยว่า “การสอบภาค ก จำเป็นต้องสอบโดยสำนักงาน ก.พ. แห่งเดียว ใช่หรือไม่” คำถามน่ารู้เหล่านี้ ก.พ. ออนไลน์ มีคำตอบมาให้

การสอบภาค ก จำเป็นต้องสอบโดยสำนักงาน ก.พ. แห่งเดียว ใช่หรือไม่

การสอบภาค ก. แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เป็นการทำแบบทดสอบที่วัดระดับเชาว์ปัญญาของผู้สอบ  สำหรับคุณสมบัติผู้สอบจะต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาแล้ว หรือกำลังศึกษอยู่ปีสุดท้ายของระดับ ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท เมื่อสอบผ่านแล้วสามารถใช้ได้ตลอดชีพ หรือเป็นการสอบพื้นฐานของทุกคนที่ต้องการสอบบรรจุข้าราชการ เมื่อสอบภาค ก.ได้แล้วก็จะใช้สอบภาค ข. และภาค ค. ต่อไปตามลำดับ สำหรับการจัดสอบ ภาค ก. แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 1. การสอบโดยสำนักงาน ก.พ. โดยตรง
  สำนักงาน ก.พ. ถือเป็นหน่วยงานที่จัดสอบภาค ก โดยใช้แนวข้อสอบ ก.พ. โดยตรง เมื่อผู้เข้าสอบ
  สอบผ่านจะได้หนังสือรับรองจากสำนักงาน ก.พ. ซึ่งสามารถนำผลการสอบที่ได้ไปแสดงต่อหน่วยงานที่จัดสอบบุคคลเข้ารับราชการเพื่อเข้าสอบใน ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง หรือภาค ข. และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือ ภาค ค. ต่อไป
 2. การสอบโดยส่วนราชการที่ประสงค์จะรับบุคคลเข้ารับราชการในหน่วยงานนั้น ๆ โดยตรง
  โดย ส่วนราชการที่ประสงค์จะรับบุคคลเข้ารับราชการในหน่วยงานนั้น ๆ โดยตรง แนวข้อสอบ และการสอบจะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.พ. ก่อนที่จะดำเนินการ ซึ่งจะเปิดสอบ ภาค ก. พร้อมกับการสอบ ภาค ข. และ ค.
 3. การสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. อบจ. เทศบาล)
  การสอบในส่วนนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสอบ และเมื่อผู้เข้าสอบผ่านการสอบภาค ก. จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว สามารถนำผลการสอบไปแสดงต่อหน่วยงานอื่น ๆ ที่จัดสอบ เช่น อบต. อบจ. เทศบาล เพื่อเข้าสอบ ภาค ข. และ ค. ต่อไปได้

ในการจัดสอบ ภาค ก. ของแต่ละประเภทตามที่กล่าวมา แนวข้อสอบ ข้อสอบ ก.พ. แต่ละประเภท ใช้มาตรฐานเดียวกับการสอบ ภาค ก. จากสำนักงาน ก.พ.ทุกประการ สำหรับคำถาม การสอบภาค ก จำเป็นต้องสอบโดยสำนักงาน ก.พ. แห่งเดียว ใช่หรือไม่  ก.พ. ออนไลน์ มีคำตอบมาไขข้อข้องใจให้แล้ว หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุก ๆ คน