10 เรื่องที่ผู้สมัครสอบ ก.พ. ภาค ก.อยากรู้ และ ก.พ. ออนไลน์ มีคำตอบ

1507
10 เรื่องที่ผู้สมัครสอบ ก.พ. ภาค ก.อยากรู้ และ ก.พ. ออนไลน์ มีคำตอบ
10 เรื่องที่ผู้สมัครสอบ ก.พ. ภาค ก.อยากรู้ และ ก.พ. ออนไลน์ มีคำตอบ

การสอบ ก.พ. โดยเฉพาะการสอบ ก.พ. ภาค ก.ซึ่งเป็นการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปที่เปรียบเสมือนใบเบิกทางไปสู่การสอบภาค ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาค ค. ซึ่งเป็นการสอบสัมภาษณ์เพื่อดูถึงความเหมาะสมกับตำแหน่ง การเปิดสอบภาค ก.ในแต่ละปียังมีผู้ที่สนใจสมัครสอบเป็นจำนวนมาก แต่ก็มีผู้ที่พลาดโอกาสในการสมัครสอบหรือสมัครสอบแล้วไม่มีสิทธิ์เข้าสอบเนื่องจากใบสมัครเป็นโมฆะจากความเข้าไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดใน 10 เรื่องต่อไปนี้

10 เรื่องที่ผู้สมัครสอบ ก.พ. ภาค ก.อยากรู้  และ ก.พ. ออนไลน์ มีคำตอบ

ปัญหาที่ทำให้ผู้สมัครสอบส่วนหนึ่งหมดสิทธิ์ในการสอบ หรือพลาดโอกาสในการสมัครสอบเกิดจากหลายปัจจัยและหลายกรณี เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจและกำลังวางแผนเตรียมตัวสมัครสอบ ก.พ. กับท้องถิ่น หรือสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก. ในปี 2563 ก.พ. ออนไลน์ ได้รวบรวม 10 เรื่องที่ผู้สมัครสอบ ก.พ. ภาค ก.อยากรู้ พร้อมคำตอบมาให้ ดังนี้

1.สมัครสอบ ก.พ. ภาค ก. เลือกสมัครสอบได้กี่ช่องทาง และทางใดบ้าง

การสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก ในปี 2563 สามารถสมัครสอบได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ การสมัครสอบแบบ e-Exam หรือแบบ แบบอิเล็กทรอนิกส์ และ Paper & Pencil หรือรูปแบบกระดาษ ซึ่งผู้สมัครสอบสามารถเลือกแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถเลือกสอบทั้งสองแบบ ได้

  • การสอบแบบ e-Exam (แบบอิเล็กทรอนิกส์) สำหรับ ป.ตรี / ป.โท โดยสอบได้ทั้งที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 9 ศูนย์สอบ
  • การแบบ Paper & Pencil (แบบกระดาษ) สำหรับ ปวช. / ปวส.- อนุปริญญา / ป.ตรี / ป.โท สอบได้ที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 15 ศูนย์สอบ

2. การสอบ ก.พ. ภาค ก. สำคัญอย่างไร สอบได้แล้วต้องสอบใหม่ทุกปีหรือไม่

การสอบ ก.พ. ภาค ก. หรือภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เป็นการทำแบบทดสอบเพื่อวัดระดับเชาว์ปัญญา ความสำคัญได้แก่ ทุกคนที่ต้องการสอบบรรจุเพื่อรับราชการ จะต้องสอบภาค ก. ให้ได้เสียก่อน โดยการสอบ ภาค ก. จะแบ่งเป็น 3 วิชา ได้แก่

  • วิชาความสามารถทั่วไป สอบคณิตศาสตร์ ด้านการคิดคำนวณ และด้านการให้เหตุผล
  • วิชาภาษาไทย ด้านการเข้าใจภาษา
  • วิชาภาษาอังกฤษ ทดสอบความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น จากการ ฟัง พูด อ่าน เขียน

*การสอบ ภาค ก. เมื่อสอบผ่านแล้วสามารถใช้ได้ตลอด ไม่ต้องสอบใหม่อีก

 3.การสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น ต้องสอบ ก.พ. ภาค ก.ก่อนหรือไม่

การสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น จะเป็นการสอบที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ซึ่งเป็นสนามสอบส่วนกลางในระดับประเทศ และเปิดสอบภาค ก.และภาค ข พร้อมกันหรือสอบในวันเดียว ผู้ที่สอบผ่านภาค ก และภาค ข ของท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัคร จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยจะประกาศให้ทราบในภายหลังผู้สมัครสอบจึงไม่จำเป็นต้องสอบผ่าน ก.พ.ภาค ก มาก่อน เพราะเป็นคนละส่วนกัน

4. สอบผ่านภาค ก ของท้องถิ่นมาแล้ว สามารถใช้ได้ตลอดไปหรือไม่

การสอบภาค ก. ของ ก.พ. กับการสอบ ภาค ก. ของท้องถิ่นเป็นคนละส่วนกัน สำหรับการสอบภาค ก.ของ ก.พ เมื่อสอบได้แล้วจะใช้ตลอดไม่มีหมดอายุ ต่างจากภาค ของท้องถิ่นใช้สมัครสอบราชการส่วนท้องถิ่นได้ภายใน 2 ปี หลังจากนั้นต้องสอบใหม่

5.ความผิดพลาดที่ทำให้ผลสอบเป็นโมฆะ มีอะไรบ้าง

  • เลขประจำตัวประชาชนของผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ตรงกับเลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
  • ผู้สอบผ่านไม่สำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษานั้น
  • ผู้สอบผ่านเป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบ

6. กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว จะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่

กรณีนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ผู้สมัครสอบใช้ชื่อเดิม นามสกุลเดิม ที่ใช้ในการสมัครสอบในวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป โดย หัวหน้าห้องสอบ/เจ้าหน้าที่คุมสอบจะตรวจสอบข้อมูลของผู้สอบจากเลขบัตรประจำตัวประชาชน

7. ภาค ก. พิเศษ คืออะไร

การสอบภาค ก.พิเศษ เป็นการเปิดสอบให้กับหน่วยงานราชการต่าง ๆที่ขาดบุคลากรในด้านนั้น ๆ เป็นการเฉพาะ เริ่มจากหน่วยงานราชการนั้นประกาศรับสมัครสอบภาค ข.โดยมีการระบุคุณสมบัติของผู้สมัครสอบที่ยังสอบไม่ผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ให้มีสิทธิเข้าสอบภาค ข. ด้วย เมื่อสอบผ่านภาค ข. แล้ว ผู้ที่ยังสอบไม่ผ่านภาค ก. จึงมีสิทธิสมัครสอบ ภาค ก. รอบพิเศษทีสำนักงาน ก.พ. เปิดเป็นกรณีพิเศษให้ภายหลัง

8.ผู้มีสิทธิสมัครสอบงานราชการต่าง ๆ ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และไม่เกินกี่ปี

  • ข้าราชการฝ่ายพลเรือน (สังกัด กระทรวง กรม ท้องถิ่น ฯลฯ) จะไม่กำหนดอายุขั้นสูง ขอเพียงอายุยังไม่ครบ 60 ปีบริบูรณ์ก็สามารถสอบ ก.พ.ภาค ก.หรือสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้
  • ข้าราชการทหาร ตำรวจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อาจกำหนดอายุขั้นสูงไว้ เช่น ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี

9. การสมัครสอบข้าราชการท้องถิ่นต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ท้องถิ่นนั้นหรือไม่

ไม่จำเป็น สามารถสมัครสอบได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศที่มีการประกาศสอบ เพียงสอบได้ที่ไหนก็จะต้องขึ้นบัญชีในเขตนั้น ๆ กรณีสอบบรรจุได้ก็จะต้องทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้บรรจุนั้นเป็นเวลา 2 ปีก่อนจึงสามารถไปที่อื่นได้

10. กรณีเปิดรับสมัครสอบข้าราชการท้องถิ่น แต่ไม่มีตำแหน่งตามวุฒิการศึกษาที่จบ ควรทำอย่างไร

กรณีนี้ เพื่อไม่ให้เสียโอกาส ให้ตรวจสอบหาตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร โดยไม่จำกัดสาขาวิชา

การสอบ ก.พ.กับ ท้องถิ่น จะเปิดสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการสมัครสอบ หรือเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสอบ ผู้สมัครสอบควรทำความเข้าใจและพยายามหาคำตอบในสิ่งที่สงสัยให้กระจ่าง เพื่อประโยชน์ของตนเอง  และ ก.พ.ออนไลน์ หวังว่าคำตอบทั้ง 10 ข้อคงเป็นประโยชน์สำหรับทุกคน